Blog prawniczy

Sukces Kancelarii – wyrok oddalający w sprawie z powództwa Santander Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Reprezentowany przez Kancelarię kredytobiorca został pozwany przez Bank po zaprzestaniu spłaty należności wynikających z umowy kredytu. Wobec braku spłaty kredytu, Bank wypowiedział umowę łączącą strony. Jako profesjonalny pełnomocnik dokonaliśmy analizy sprawy i ostatecznie Klient wygrał proces z Bankiem […]

Czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sprowadza się do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej bez konieczności jej likwidacji. Proces ten zapewnia sprawne i płynne przejście między formami prowadzenia działalności […]

Czytaj więcej

Zwrot nawiązki od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Posiadanie przez sprawcę ubezpieczenia pojazdu mechanicznego od odpowiedzialności cywilnej nie wyłącza możliwości orzeczenia nawiązki na rzecz poszkodowanego. Istotą obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jest poniesienie przez ubezpieczyciela ciężaru naprawienia szkody w zamian za składkę […]

Czytaj więcej

Reklamacja naprawy samochodu

Pojazdy mechaniczne, zwłaszcza te z rynku wtórnego, bywają zawodne i ulegają awariom. Szukamy wówczas pomocy u mechanika, od którego – jako profesjonalisty oczekujemy usunięcia usterki oraz wdrożenia środków zapobiegających powstaniu nowych awarii […]

Czytaj więcej

Rozliczenie czasu pracy kierowcy

Zawód kierowcy jest zawodem szczególnym, a regulację czasu pracy kierowców uznać należy za niezwykle istotną nie tylko ze względu na bezpieczeństwo pracownika – kierowcy, lecz również z uwagi na bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego […]

Czytaj więcej

Jak napisać pismo do sądu

Formułowanie pism procesowych jest odstępstwem od głównej zasady postępowania sądowego, tj. zasady ustności. Pisma procesowe są to takie pisma, które wnoszą do sądu uprawnione podmioty danego postępowania. Obejmują one wnioski oraz oświadczenia ich autorów […]

Czytaj więcej

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego właściciel nieruchomości może - z wyłączeniem innych osób - korzystać ze swojej własności i w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może także rozporządzać rzeczą […]

Czytaj więcej

Umowa spedycji a umowa przewozu

Usługi spedycyjne kwalifikowane są jako jedna z wyspecjalizowanych usług transportowych, ściśle związana z przewozem, umożliwiająca skuteczne i sprawne przemieszczanie przesyłek. Do zakresu tego rodzaju usługi zaliczymy więc różnorodne czynności […]

Czytaj więcej

System SENT

Ustawą z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi określono zasady systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami […]

Czytaj więcej

Ugoda sądowa

Ugoda sądowa jest czynnością procesową dokonywaną w formie przewidzianej przez prawo procesowe, której efektem ma być zakończenie dalszego prowadzenia postępowania sądowego. Zawarte porozumienie między stronami stosunku prawnego ma charakter zgodnego oświadczenia woli, a ugoda powinna […]

Czytaj więcej

Zasiedzenie nieruchomości

Przez zasiedzenie nieruchomości rozumieć należy instytucję prawną zmierzającą do usankcjonowania trwającego przez dłuższy czas określonego stanu faktycznego – innego jednak aniżeli takiego, który wynikałby ze ujawnionego stanu prawnego […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny krok po kroku

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw ustawodawca zdecydował się na dodanie do porządku prawnego nowej instytucji - najmu okazjonalnego […]

Czytaj więcej

Najem instytucjonalny lokalu

Regulacja dotycząca umowy najmu instytucjonalnego lokalu została wprowadzona do polskiego ustawodawstwa na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Wprowadzenie tej konstrukcji prawnej stanowić miało element realizacji obowiązku wynikającego z […]

Czytaj więcej

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej w realiach pandemii Sars-Cov-2

Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono jest obowiązany zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, nie zwoła zebrania […]

Czytaj więcej

Opłata "covidowa" a prawo

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż brak jest prawnej definicji „opłaty covidowej”. Określenie to identyfikowane jest z potrzebą zapewnienia jednorazowych środków ochrony dla pracowników branż usługowych […]

Czytaj więcej

Czym jest Lex Uber

Wychodząc naprzeciw rozwojowi branży transportowej, przede wszystkim związanym z pojawieniem się nowych przewoźników nie zrzeszonych w korporacjach, polski ustawodawca zdecydował się dokonać istotnych zmian w ustawie […]

Czytaj więcej

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta

Ustawodawca postanowił poszerzyć ochronę przewidzianą dla konsumentów dla podmiotów, które mimo profesjonalnego charakteru działalności, pozostają w pozycji słabszej […]

Czytaj więcej

Upadłość firmy i co dalej

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W praktyce oznacza to, iż z chwilą ogłoszenia upadłości majątek dłużnika przestaje służyć swojemu właścicielowi i zaczyna służyć jego wierzycielom […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki

Niejednokrotnie w praktyce prawniczej pojawia się sytuacja, w której wierzyciel danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest w stanie zaspokoić swoich należności z uwagi na to, że dłużnik nie posiada majątku […]

Czytaj więcej

Zbycie udziału w spadku

Spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Oznacza to, iż każdy ze współspadkobierców niezależnie od woli pozostałych […]

Czytaj więcej

Jak ogłosić upadłość spółki z o.o.

Kodeks spółek handlowych określa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkę kapitałową, co oznacza, iż zasadniczy nacisk położony jest w niej na łączenie kapitałów, tzn. środków majątkowych jako podstawy prowadzenia działalności […]

Czytaj więcej

Kwarantanna a praca zdalna

Podczas obowiązkowej kwarantanny nie wolno opuszczać domu pod żadnym pretekstem, co oznacza, iż nie można wyjść na spacer z psem czy też nawet wyrzucić śmieci. Wobec tak restrykcyjnej izolacji wiele wątpliwości budzi zagadnienie świadczenia pracy zdalnej przez osobę izolowaną […]

Czytaj więcej

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Powstające pomiędzy małżonkami, bądź partnerami żyjącymi w niesformalizowanym związku napięcia, rozbieżności poglądowe do wielu spraw, jak również incydentalne zdarzenia prowadzą niejednokrotnie do nieporozumień prowadzących w ostateczności […]

Czytaj więcej

Co obejmuje rękojmia dewelopera

Umowa deweloperska to złożona czynność prawna, która zobowiązuje dewelopera do wybudowania lokalu oraz następnie do przeniesienia wyodrębnionego prawa własności do lokalu na nabywcę. Na nabywcy ciąży z kolei […]

Czytaj więcej

Rozwód a separacja

Powstające pomiędzy małżonkami napięcia, rozbieżności poglądowe do wielu spraw, jak również incydentalne zdarzenia prowadzące do nieporozumień często wywołują kryzys małżeński […]

Czytaj więcej

Wady oświadczenia woli

Niezgodność pomiędzy wolą a jej przejawem lub po prostu sam brak woli przy podejmowaniu decyzji wywołującej określone skutki prawne skutkuje wadliwością oświadczenia woli […]

Czytaj więcej

Prawo do zachowku

Zgodnie z ustawowymi zasadami dziedziczenia w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Wówczas dziedziczą oni w częściach równych, aczkolwiek część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku […]

Czytaj więcej

Ustna umowa pożyczki

Codzienne wydatki, chęć wyjazdu na wymarzone wakacje, czy też niespodziewane sytuacje kryzysowe, wymuszają niejednokrotnie konieczność szukania dodatkowych środków pieniężnych. Jak pokazuje doświadczenie, często mają miejsce sytuacje, w których kierując się dobrą wolą udzielamy pożyczki znajomym czy rodzinie i nie potwierdzamy takiej czynności w sposób pisemny. Potem, gdy zwracamy się do takiej osoby z prośbą o zwrot pieniędzy, często okazuje się że zaczynają się problemy […]

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka

W ostatnich czasach coraz częściej powszechnie używa się sformułowania tzw. upadłości konsumenckiej. Jest to postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej […]

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przy odmowie wypłaty bądź wypłacie zaniżonego świadczenia przez zakład ubezpieczeń

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku, gdy mowa jest o ubezpieczeniu majątkowym […]

Czytaj więcej

Umowa deweloperska – jak zadbać o interesy Kupującego?

Potencjalny nabywca przed podjęciem decyzji o zakupie nowego mieszkania czy domu dokonuje weryfikacji wszystkich związanych z tym okoliczności, w tym w szczególności przedsiębiorstwa oferującego wybudowanie nieruchomości. Jednak w obliczu zdarzeń, które nie mogą zostać przewidziane – jak np. pandemia czy wzrost cen materiałów budowlanych – pomimo wcześniejszego wnikliwego sprawdzenia wszelkich danych, bankructwo dewelopera i strata pokaźnych środków finansowych jest możliwa […]

Czytaj więcej

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Kupując bilet lotniczy zawieramy umowę z przewoźnikiem, na podstawie którego linie lotnicze zobowiązane są przewieźć nas do miejsca docelowego. W przypadku niewywiązania się z tej umowy przez linie lotnicze, pasażerowi przysługuje szereg rozczeń o które może się ubiegać w przypadku odwołania /opóźnienia lotu lub w przypadku odmowy przyjęcia na pokład. Pasażerowie mogą otrzymać nawet 600 […]

Czytaj więcej

Szkoda i jej rodzaje

Każdy z nas w życiu spotkał się z pojęciem szkody bądź nawet sam doznał działania osób lub czynników zewnętrznych, w wyniku którego wyrządzona została mu szkoda. Przez pojęcie szkody rozumie się uszczerbek, utratę zachodzącą zarówno w sferze majątkowej jak i niemajątkowej. Szkodę można więc określić jako różnicę pomiędzy stanem dóbr prawnie chronionych, jaki już istniał […]

Czytaj więcej

Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna jest jedną z najczęściej występujących szkód, z jaką mamy do czynienia na codzień. Zasady likwidacji szkody komunikacyjnej reguluje Kodeks Cywilny oraz Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, do której to ustawy zakłady ubezpieczeń powinny się bezwzględnie stosować. Kto może ubiegać się […]

Czytaj więcej

Mała wspólnota mieszkaniowa

Czym jest tzw. mała wspólnota mieszkaniowa? Aby odpowiedzieć na pytanie czym jest wspólnota mieszkaniowa należy sięgnąć do ustawy o własności lokali. Zgodnie z art. 6 ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową […]

Czytaj więcej

Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Każdy z członków wspólnoty mieszkaniowej ma prawo do głosowania nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej. Jednak nie zawsze zgadzamy się z treścią takiej uchwały. Jakie uprawnienia nam przysługują w takiej sytuacji, co możemy zrobić aby chronić przysługujące nam prawo […]

Czytaj więcej

Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia

Gdy w wyniku jakiegoś zdarzenia doznasz uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub też doznasz krzywdy na podłożu emocjonalnym/psychologicznym, przysługuje Ci roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia […]

Czytaj więcej

Czym jest błąd medyczny

W polskim systemie prawnym brak jest ustawowej definicji błędu medycznego, jednakże pojęcie to jest szeroko omawiane przez doktrynę oraz orzecznictwo sądów powszechnych […]

Czytaj więcej

Jak poprawnie sporządzić zgłoszenie szkody

Postępowaniem likwidacyjnym określone są działania zmierzające do ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia uzasadniającego wypłatę odszkodowania czy też zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela na rzecz osoby poszkodowanej […]

Czytaj więcej

Kto ponosi odpowiedzialność za błędy medyczne

Ustalając odpowiedzialność za błąd medyczny, w pierwszej kolejności należy ustalić czy faktycznie mamy do czynienia z błędem medycznym […]

Czytaj więcej

Odmowa wypłaty odszkodowania i co dalej

Po przeprowadzeniu postępowania likwidującego szkodę – tj. po zbadaniu wszystkich okoliczności związanych z powstaniem szkody oraz z przypisaniem odpowiedzialności za szkodę – ubezpieczyciel zajmuje stanowisko w sprawie […]

Czytaj więcej

Likwidacja szkody u ubezpieczyciela, czyli postępowanie przedsądowe

Postępowaniem likwidacyjnym określone są działania zmierzające do ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia uzasadniającego wypłatę odszkodowania czy też zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela na rzecz osoby poszkodowanej […]

Czytaj więcej

Procentowy uszczerbek na zdrowiu w postępowaniu sądowym

Gdy w wyniku jakiegoś zdarzenia doznasz uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub też doznasz krzywdy na podłożu emocjonalnym/psychologicznym, przysługuje Ci roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia […]

Czytaj więcej

Rodzaje błędów medycznych

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny pojęcie błędu medycznego czy błędu w sztuce lekarskiej odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego, czyli błędu w leczeniu […]

Czytaj więcej

Roszczenia przysługujące w wypadku przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołanie przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą […]

Czytaj więcej

Wypadek przy pracy

Definicja wypadku przy pracy określona została w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych […]

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną