Blog prawniczy

Odmowa wypłaty odszkodowania co dalej

Po przeprowadzeniu postępowania likwidującego szkodę – tj. po zbadaniu wszystkich okoliczności związanych z powstaniem szkody oraz z przypisaniem odpowiedzialności za szkodę – ubezpieczyciel zajmuje stanowisko w sprawie. Przebieg postępowania likwidującego szkodę został opisany tutaj.

Zakład ubezpieczeń może uznać, iż zgłoszenie szkody jest wiarygodne i wypłaci odszkodowanie. Jednak takie sytuacje są w Polsce bardzo rzadko, a zdecydowanie częściej zdarza się iż zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania. Zakład ubezpieczeń o swojej decyzji informuje poszkodowanego na piśmie, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Zakład ubezpieczeń powinien również podać przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom i dowodom przedstawionym przez poszkodowanego. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Poszkodowanemu, który nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W obecnym stanie prawnym reklamacja definiowana jest jako wystąpienie skierowane do zakładu ubezpieczeń przez poszkodowanego, który zgłasza swoje zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez zakład ubezpieczeń. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce ubezpieczyciela, w formie pisemnej lub też elektronicznej.

Po złożeniu reklamacji, zakład ubezpieczeń rozpatruje ją i udziela odpowiedzi w postaci papierowej lub – wyłącznie na wniosek poszkodowanego – w formie wiadomości elektronicznej. Odpowiedź zakładu ubezpieczeń powinna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

Nieuwzględnienie roszczeń wynikających ze zgłoszenia szkody, czy też późniejszej reklamacji, umożliwia wykorzystanie dalszych praw w procesie dochodzenia roszczeń. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej poszkodowany ma m.in. możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o bezpłatną interwencję. Wniosek w formie pisemnej należy przesłać na adres Biura Rzecznika Finansowego. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie znajdują się na stronie www.rf.gov.pl.

Wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy powoduje, że rzecznik może podjąć czynności, wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania, przekazać sprawę według właściwości. Może również nie podjąć żadnych czynności, zawiadamiając o tym poszkodowanego i uzasadniając swoje stanowisko. Należy również pamiętać, iż postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym może być procesem długotrwałym.

W przypadku, gdy poszkodowany nie zwrócił się do Rzecznika Finansowego lub sprawa przed Rzecznikiem Finansowym zakończyła się dla poszkodowanego niekorzystnie lub mało korzystnie, poszkodowany ma możliwość wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

Pamiętaj!

Wystąpienie do sądu powszechnego dokonane niepoprawnie lub niedbale może narazić Cię na straty i poniesienie dodatkowych kosztów – jak np. koszty zastępstwa procesowego przeciwnika sądowego. Jeżeli masz wątpliwości jakie działania podjąć lub też czy podjęte czynności są poprawne, przejdź do zakładki Kontakt i umów się na wizytę z naszymi specjalistami.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną