Prawo pracy dla przedsiębiorców - Gdansk

Sporządzanie umów o pracę i cywilnoprawnych

Rozwój przedsiębiorstw oraz dynamiczna sytuacja na rynku pracy w połączeniu z zachodzącymi zmianami demograficznymi oraz zdarzeniami losowymi wymusza od przedsiębiorców coraz większą elastyczność oraz szersze zabezpieczenie i ich interesów także w sferze zatrudnienia. Na znaczeniu zyskują programy wspierające zdrowie i dobre samopoczucie pracowników oraz elastyczne modele pracy takie jak praca zdalna i hybrydowa, a także budowanie różnorodnych zespołów i podzespołów. Jedną z głównych gałęzi działalności Kancelarii jest tworzenie warunków, na jakich może być świadczona praca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tworzenie oraz formułowanie postanowień umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy.

Sporządzanie umów o pracę

Umowa o pracę może być zawarta na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W każdym rodzaju umowy należy ukształtować w sposób kompleksowy charakter zatrudnienia pracownika.

Zgodnie z założeniami funkcjonowania na rynku prawniczym nasza Kancelaria promuje ideę zapobiegania. Tym samym podstawowym elementem działalności kancelarii jest sporządzenie oraz opiniowanie umów. W tym zakresie w zależności od potrzeb Klienta formułujemy zapisy umów o pracę. W oparciu o przepisy prawa staramy się w maksymalny sposób minimalizować ryzyko niepożądanych zdarzeń związanych z nawiązanym stosunkiem pracy. Tym samym w zależności od potrzeb wyjaśniamy wątpliwości związane z prawem pracy przedsiębiorcą oraz ustalamy określone warunki świadczenia pracy, tj. system pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia i częstotliwości wypłat, sposób rozliczania nadgodzin, określenie ogółu praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika, rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, czy też termin rozpoczęcia pracy.

Jeżeli pracodawca ma obowiązek ustalenia regulaminu pracy, pomagamy w jego właściwym sformułowaniu. Jeśli nie, wprowadzamy dodatkowe zapisy 
o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Sporządzenie umów cywilnoprawnych

Podstawową cechą odróżniającą umowy cywilnoprawne od umów o pracę jest brak podporządkowania wykonawcy powierzającemu pracę. W praktyce oznacza, że osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej nie może pracować w czasie oraz miejscu ściśle wyznaczonych przez pracodawcę i podlegać mu na takich zasadach jak pracownik.

W ramach obsługi naszych Klientów monitorujemy sposoby zawierania przez pracodawców umów zlecenia, umów o dzieło, czy też umów agencyjnych.

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

W sytuacjach spornych z powodzeniem udzielamy konsultacji i wsparcia w negocjacjach oraz ogólnych relacjach ze związkami zawodowymi, analizujemy zapisy regulaminów oraz układów zbiorowych, dążymy do polubownych rozwiązań. W przypadku braku możliwości wypracowania porozumienia reprezentujemy również firmy w postępowaniach sądowych. Wykazujemy zasadność rozwiązania umów w określony sposób, nie narażając przedsiębiorców na finansową odpowiedzialność.

Kwestia wyboru umowy stanowi często kluczową decyzję zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Podejmujemy działania w taki sposób by zapewnić naszym Klientom największą ochronę i pewność zatrudnienia, przewidujemy ryzyko oraz podpowiadamy jakich zapisów umownych unikać, a które koniecznie zawierać.

Usługi dla biznesu

Kompleksowa obsługa firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek podlega pełnej indywidualizacji i opiera się na […]

Czytaj więcej

Umowy handlowe

W ramach działalności Kancelarii nasz zespół zajmuje się sporządzaniem projektów […]

Czytaj więcej

Nieruchomości oraz branża budowlana

Jedną z głównych gałęzi działalności Kancelarii jest rozwiązywanie problemów […]

Czytaj więcej

Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna od lat stanowi jeden z głównych filarów polskiej gospodarki […]

Czytaj więcej

Branża transportowa

W zakres działań Kancelarii wchodzi określenie zakresu odpowiedzialności za […]

Czytaj więcej

Windykacja należności

Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia odgrywa - na gruncie prawa - podwójną rolę […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Rozwój przedsiębiorstw oraz dynamiczna sytuacja na rynku pracy w połączeniu z […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych określa zasady oraz tryb ich udzielania, środki […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Reprezentuję Cię w sporach sądowych

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną