Sporządzanie i analiza umów handlowych - Gdańsk

Sporządzanie i analiza umów handlowych

W ramach działalności Kancelarii nasz zespół zajmuje się sporządzaniem projektów umów handlowych, zawieranych zarówno z krajowymi jak i zagranicznymi kontrahentami, a w dalszej kolejności nadzorowaniem ich prawidłowej realizacji.

Umowa stanowi źródło stosunku zobowiązaniowego, stanowiącą jednocześnie najistotniejszą dla obrotu prawnego kategorię, których trzonem są tzw. nazwane stosunki umowne. Zgodnie jednak z obowiązującą w polskim prawie zasadą swobody umów w obrocie bardzo licznie reprezentowane są różne postacie umów mieszanych oraz nienazwanych. Umowa jako podstawowy instrument prawny przedsiębiorcy, powinna być wyjątkowo dobrze skonstruowana i w sposób maksymalny zabezpieczać interes firmy.

Sporządzanie umów handlowych

Systematyka umów handlowych rozpoczyna się od rozróżnienia stron nawiązywanego stosunku prawnego. W praktyce firma spotkać się może z umowami dwustronnie handlowymi, tj. pomiędzy przedsiębiorcami (czyli profesjonalistami) oraz jednostronnie handlowymi, tj. pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Weryfikacja stron umowy czy też osób będących się pod sporządzoną umową podpisywać stanowi jedno z kluczowych elementów składających się na ważność zawieranej umowy. Błędne umocowanie lub podpisanie umowy przez nieuprawnioną osobę zmierzać może do unieważnienia umowy, a także wywołać negatywne skutki dla osoby działającej w imieniu strony niewłaściwie umocowanej. Nasza kancelaria wskaże kto będzie stosownie umocowany do zawarcia określonej umowy. W określonych przypadkach będzie to mógł być dokonać wspólnik, właściwy organ spółki, pełnomocnik czy też prokurent.

W dalszej kolejności niezwykle istotnym elementem jest określenie rozkładu świadczenia danej umowy, który uzależniony będzie od konkretnego rodzaju umowy oraz strony, po której się znajdziemy. W obrocie gospodarczym zawierana będzie najczęściej umowa odpłatna. Następnie określić będzie trzeba na kim spoczywać będzie ciężar zobowiązania. Jeżeli obowiązek świadczenia dotyczyć będzie jednej osoby, będziemy mieli do czynienia ze stosunkiem jednostronnie zobowiązującym. W przypadku, gdy określone umownie obowiązki świadczenia spoczywać będą na obydwóch stronach umowy, będziemy mieć do czynienia z umową dwustronnie zobowiązującą. Z kolei w sytuacji, gdy świadczenie obu stron będzie polegało na dokładnie tym samym, tzn. zaistnieje ekwiwalentność świadczeń, będziemy mieli do czynienia z umową wzajemną.

Analiza umów handlowych

Najważniejszym elementem dla każdej ze stron umów jest odpowiednie zabezpieczenie jej interesów. Z pomocą naszej Kancelarii dowiedzą się Państwo jakie należy uwzględniać uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów w sytuacji nawiązania relacji gospodarczej z partnerem zagranicznym oraz na jakie elementy konstrukcji prawnych zwracać szczególną uwagę w przypadku umów zawieranych z kontrahentami krajowymi.

Kancelaria czuwa także nad wyborem właściwego prawa w umowie według określonych rozporządzeń unijnych, doradza także w zakresie poszukiwania, gromadzenia oraz potwierdzania informacji o kontrahentach zagranicznych, obowiązujących cenach, wiarygodności, rozstrzyganiu spraw spornych, sądzie, czy wzajemnej uznawalności.

Założeniem pracy Kancelarii jest sporządzenie umowy w taki sposób, by w sposób kompleksowy przygotowywała ona swojego Klienta na „złe czasy”, tzn. przypadki w których niezadowolona strona umowy postanowi wykorzystać zapisy w niej zawarte celem wyegzekwowania roszczeń, których chciałaby dochodzić. Wychodząc naprzeciw takim zdarzeniom oraz czyniąc starania by ich unikać Kancelaria podpowiada jak negocjować kary umowne i procedury dochodzenia reklamacji oraz jakie skuteczne zapisy formułować w umowie. Nadto wskazuje jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu jakości na różnych rynkach oraz w jakich sytuacjach wykorzystywać odpowiedzialność umowną kosztem odpowiedzialność z mocy prawa i odwrotnie. Skuteczna analiza umów handlowych pozwala także na skuteczne określenie i następnie zminimalizowanie ryzyka związane z umową z punktu widzenia sprzedającego i kupującego, w zależności od strony po której znajduje się Klient. Kancelaria skutecznie punktuje najczęściej spotykane pułapki kontraktowe zarówno stosowane przez sprzedających, jak i stosowane przez kupujących.

Wiedza oraz wnikliwość pozwala także na odpowiednie prognozowanie potencjalnych konsekwencji zawarcia określonych sformułowań, także w językach obcych, a także ogólnych zagrożeń wynikających z często nieświadomych błędów, wynikających z pośpiechu.

W końcowym etapie w razie potrzeby poza merytoryczną analizą umowy Kancelaria w sposób kompleksowy oraz efektywny może podejmować w Państwa imieniu negocjacje z kontrahentem w zakresie analizowanych zapisów umownych, jak i reprezentować Państwa w przypadku ewentualnego sporu.

Usługi dla biznesu

Kompleksowa obsługa firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek podlega pełnej indywidualizacji i opiera się na […]

Czytaj więcej

Umowy handlowe

W ramach działalności Kancelarii nasz zespół zajmuje się sporządzaniem projektów […]

Czytaj więcej

Nieruchomości oraz branża budowlana

Jedną z głównych gałęzi działalności Kancelarii jest rozwiązywanie problemów […]

Czytaj więcej

Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna od lat stanowi jeden z głównych filarów polskiej gospodarki […]

Czytaj więcej

Branża transportowa

W zakres działań Kancelarii wchodzi określenie zakresu odpowiedzialności za […]

Czytaj więcej

Windykacja należności

Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia odgrywa - na gruncie prawa - podwójną rolę […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Rozwój przedsiębiorstw oraz dynamiczna sytuacja na rynku pracy w połączeniu z […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych określa zasady oraz tryb ich udzielania, środki […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Reprezentuję Cię w sporach sądowych

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną