Upadłość konsumencka - kancelaria Gdańsk

Pomoc prawna dla zadłużonych z komornikiem

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw wprowadza wiele zmian w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ogłoszeniu upadłości decyduje przede wszystkim stan niewypłacalności. Wprowadzono także uproszczony tryb postępowania upadłościowego przeznaczonego dla konsumentów, którzy praktycznie nie posiadają majątku, a ich sytuacja prawna nie jest skomplikowana oraz możliwość umorzenia zobowiązań konsumenta bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz warunkowe umorzenie zobowiązań konsumenta bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Upadłość konsumencka staje się coraz częstsza, a tym samym pomoc prawna dla zadłużonych coraz bardziej powszechna.

Podstawowym zadaniem jakie dla Państwa wykonujemy jest przygotowanie odpowiedniego wniosku o upadłość złożonego do właściwego sądu upadłościowego. Na tym etapie uczestniczymy z Państwem w procesie kompletowania dokumentacji i przedstawienia okoliczności, które uzasadniają i uprawdopodabniają wniosek. Sporządzamy wspólnie aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, spis wierzycieli 
z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminy zapłaty, spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności, listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych, informację o osiągniętych przychodach oraz kosztach poniesionych na swoje utrzymanie, a także osobach pozostających na utrzymaniu dłużnika w ostatnich 6 miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Przedmiotem analizy są równieżinformacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach oraz informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Następnie w przypadku trybu zwykłego po zakończeniu postępowania składany jest wniosek o ustalenie planu spłaty. Postępowanie upadłościowe prowadzone według trybu uproszczonego będzie mniej sformalizowane i szybsze. Nie wyznacza się tutaj sędziego komisarza, natomiast zostaje zwiększony zakres działania syndyka, do którego bezpośrednio będą składane wierzytelności. Trzecią możliwością wyjścia z zadłużenia jest w dalszym etapie zawarcie porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. W tym celu dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stał się niewypłacalny, może wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Wówczas przygotujemy wspólnie odpowiedni formularz którego wzór określił w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości wraz z odpowiednimi propozycjami układowymi i zaliczką na wydatki.

Pomoc prawna dla zadłużonych z komornikiem

Coraz więcej Polaków jest zadłużonych. Bardzo dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy radcy prawnego dla zadłużonych, których w ramach prowadzonej kancelarii skutecznie udziela wsparcia merytorycznego w połączeniu z wsparciem psychicznym.

Każda pomoc prawna dla zadłużonych wymaga zindywidualizowanego podejścia. W ramach porady prawnej zweryfikuję zasadność dochodzonych roszczeń, sprawdzę czy wszystkie zaciągnięte zobowiązania zostały zaciągnięte rzeczywiście przez Państwa. W dalszej kolejności zbadam czy poszczególne zobowiązania nie uległy przedawnieniu. Dopiero w następnym kroku dokonam analizy czy Państwa sytuacja kwalifikuje się do zasadności złożenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Radca prawny dla zadłużonych

Upadłość konsumencka to nie jedyne rozwiązanie. W zależności od konkretnej sytuacji, Klient albo nie chce albo nie może doprowadzić do tego rodzaju „oddłużenia”.

W pierwszej kolejności przeanalizuje zawarte umowy czy zawierają niedozwolone klauzulę, w tym takie, które nakładały zawyżone oprocentowanie bądź wymuszały spłatę w nierealnych do zrealizowania terminach. W ramach nawiązanej współpracy dokonam ustalenia dogodnych warunków spłat i wypracowania korzystnej ugody, bądź doprowadzę do zawarcia ugody sądowej w przypadku zainicjowania przez wierzyciela postępowania sądowego. W przypadku wniesienia przez wierzyciela pozwu o zapłatę sporządzę skuteczny sprzeciw o nakazu zapłaty.

Przede wszystkim jednak przejmę trud prowadzenia rozmów z wierzycielami, które spowodują zaprzestanie kierowania ciągłych telefonów oraz listów pocztowych ponaglających Państwa do zapłaty. W przypadku podejmowania przez wierzycieli czynności niezgodnych z prawem mających na celu tzw. „zmotywowanie” do spłacenia zadłużenia, rozważymy kroki prawne w przedmiocie wszczęcia złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W dalszej kolejności podejmę próbę zminimalizowania obciążenia dodatkowymi kosztami procesu. Z racji wieloletniej praktyki na rynku prawniczym podejmę stosowne rozmowy z kancelarią komorniczą celem ewentualnego zawieszenia bądź umorzenia postępowania egzekucyjnego poprzez zaproponowanie określonego harmonogramu spłaty. W końcowym stadium współpracy, wspólnymi siłami doprowadzimy do momentu w którym podejmę próbę wykreślenia Pańskiej osoby z krajowego rejestru dłużników.

Usługi dla osób fizycznych

Sprawy związane ze spadkiem

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego […]

Czytaj więcej

Odszkodowania

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za następstwa działania […]

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe oraz niektórych […]

Czytaj więcej

Nieruchomości

Nieruchomości stały się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się […]

Czytaj więcej

Reklamacja i obsługa konsumencka

W ramach działalności kancelarii w Gdańsku staramy się zabezpieczać prawa […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Stosunek pracy jest centralnym pojęciem prawa pracy stale dostosowujący się […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Profesjonalne wsparcie i reprezentacja przed sądem […]

Czytaj więcej

Obrona w sprawach karnych oraz karno-skarbowych

Zgodnie z przepisami prawa obrońcą w postępowaniu karnym może być adwokat lub radca […]

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną