WYPADEK PRZY PRACY

Definicja wypadku przy pracy określona została w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zgodnie z którą za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć […]

Czytaj więcej

ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE POSZKODOWANEMU W WYPADKU PRZY PRACY

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołanie przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą […]

Czytaj więcej

RODZAJE BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny pojęcie błędu medycznego czy błędu w sztuce lekarskiej odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego, czyli błędu w leczeniu […]

Czytaj więcej

PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

Gdy w wyniku jakiegoś zdarzenia doznasz uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub też doznasz krzywdy na podłożu emocjonalnym/psychologicznym, przysługuje Ci roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia […]

Czytaj więcej

POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE – CZYLI LIKWIDACJA SZKODY U UBEZPIECZYCIELA

Postępowaniem likwidacyjnym określone są działania zmierzające do ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia uzasadniającego wypłatę odszkodowania czy też zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela na rzecz osoby poszkodowanej […]

Czytaj więcej

ODMOWA WYPŁATY ODSZKODOWANIA CO DALEJ

Po przeprowadzeniu postępowania likwidującego szkodę – tj. po zbadaniu wszystkich okoliczności związanych z powstaniem szkody oraz z przypisaniem odpowiedzialności za szkodę – ubezpieczyciel zajmuje stanowisko w sprawie […]

Czytaj więcej

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA BŁĄD MEDYCZNY

Ustalając odpowiedzialność za błąd medyczny, w pierwszej kolejności należy ustalić czy faktycznie mamy do czynienia z błędem medycznym […]

Czytaj więcej

JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ZGŁOSZENIE SZKODY

Postępowaniem likwidacyjnym określone są działania zmierzające do ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia uzasadniającego wypłatę odszkodowania czy też zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela na rzecz osoby poszkodowanej […]

Czytaj więcej

CZYM JEST BŁĄD MEDYCZNY

W polskim systemie prawnym brak jest ustawowej definicji błędu medycznego, jednakże pojęcie to jest szeroko omawiane przez doktrynę oraz orzecznictwo sądów powszechnych […]

Czytaj więcej

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA

Gdy w wyniku jakiegoś zdarzenia doznasz uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub też doznasz krzywdy na podłożu emocjonalnym/psychologicznym, przysługuje Ci roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia […]

Czytaj więcej

UCHYLENIE UCHWAŁY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Każdy z członków wspólnoty mieszkaniowej ma prawo do głosowania nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej. Jednak nie zawsze zgadzamy się z treścią takiej uchwały. Jakie uprawnienia nam przysługują w takiej sytuacji, co możemy zrobić aby chronić przysługujące nam prawo […]

Czytaj więcej

MAŁA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Czym jest tzw. mała wspólnota mieszkaniowa? Aby odpowiedzieć na pytanie czym jest wspólnota mieszkaniowa należy sięgnąć do ustawy o własności lokali. Zgodnie z art. 6 ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową […]

Czytaj więcej

SZKODA KOMUNIKACYJNA

Szkoda komunikacyjna jest jedną z najczęściej występujących szkód, z jaką mamy do czynienia na codzień. Zasady likwidacji szkody komunikacyjnej reguluje Kodeks Cywilny oraz Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, do której to ustawy zakłady ubezpieczeń powinny się bezwzględnie stosować. Kto może ubiegać się […]

Czytaj więcej

SZKODA I JEJ RODZAJE

Każdy z nas w życiu spotkał się z pojęciem szkody bądź nawet sam doznał działania osób lub czynników zewnętrznych, w wyniku którego wyrządzona została mu szkoda. Przez pojęcie szkody rozumie się uszczerbek, utratę zachodzącą zarówno w sferze majątkowej jak i niemajątkowej. Szkodę można więc określić jako różnicę pomiędzy stanem dóbr prawnie chronionych, jaki już istniał […]

Czytaj więcej

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT

Kupując bilet lotniczy zawieramy umowę z przewoźnikiem, na podstawie którego linie lotnicze zobowiązane są przewieźć nas do miejsca docelowego. W przypadku niewywiązania się z tej umowy przez linie lotnicze, pasażerowi przysługuje szereg rozczeń o które może się ubiegać w przypadku odwołania /opóźnienia lotu lub w przypadku odmowy przyjęcia na pokład. Pasażerowie mogą otrzymać nawet 600 […]

Czytaj więcej