Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołanie przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Szczegółowe informacje dotyczące definicji wypadku przy pracy znajdziecie tutaj.

Kiedy pracownik uległ wypadkowi przy pracy, a przy tym doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, to poza świadczeniami od organu rentowego może żądać od swojego pracodawcy świadczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Podstawowe znaczenie w takiej sytuacji mają przepisy określające odpowiedzialność za czyn niedozwolony – tj. art. 415 Kodeksu Cywilnego i kolejne. Szczególnie ważny wydaje się art. 444 § 1 i § 2 Kodeksu Cywilnego, według którego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W tym miejscu należy wyjaśnić mogące pojawić się wątpliwości w zakresie dopuszczalności dochodzenia swoistych roszczeń uzupełniających w stosunku do świadczeń wynikających z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pojawiające się na przestrzeni lat zastrzeżenia co do „podwójnego” zaspakajania roszczeń pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy zostały ostatecznie wyjaśnione przez Sąd Najwyższy, który stwierdził, że:

dopuszczalne jest dochodzenie przez pracownika od pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadku przy pracy na podstawie przepisów praca cywilnego. Wprawdzie uprawniony pracownik, występując z takim roszczeniem, nie może się powołać jedynie na fakt wypadku przy pracy, ale musi przede wszystkim wykazać standardowe przesłanki prawne odpowiedzialności odszkodowawczej wynikające z przepisów cywilnych, czyli ciążącą na pracodawcy odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego, poniesioną szkodę oraz istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2005 roku, sygn. akt I PK 293/04

Istotne jest także uwzględnienie charakteru naprawienia szkody przez pracodawcę na drodze postępowania sądowego. Należy pamiętać, że możliwość wystąpienia z powództwem cywilnym w związku z roszczeniem o naprawienie szkody ma charakter uzupełniający. Tym samym oznacza to, że pracownik nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania czy renty na podstawie Kodeksu Cywilnego, przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące mu na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy uzależniona jest od udowodnienia przez pracownika w toku procesu sądowego, że np.:

Należy pamiętać, że przed swoją odpowiedzialnością pracodawca może się sprawnie wzbraniać, wskazując na przyczynienie się czynników zewnętrznych lub nawet samego pracownika do powstania zdarzenia.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy i zamierzasz dochodzić swoich roszczeń bądź też masz wątpliwości czy konkretne roszczenia Tobie przysługują, przejdź do zakładki Kontakt i umów się na wizytę z naszymi specjalistami.