Administratorem Państwa danych osobowych jest Jakub Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki” z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, VI piętro w Gdańsku.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) oraz art.9 ust 2 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia pomocy prawnej, bezpośredniego kontaktu oraz wykonania przedmiotu umowy o świadczenie usług prawnych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest co do zasady konieczne celem realizacji umowy. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania umów przez Kancelarię Radcy Prawnego Jakuba Wysockiego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia pomocy prawnej bądź przez czas trwania umowy o świadczenie usług prawnych.

Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą również przetwarzane w innych celach niż wskazane powyżej.

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane są powierzane w niezbędnym zakresie jedynie podmiotowi zajmującemu się kadrami oraz księgowością, informatykowi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować:

w sposób listowny na adres:
Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki,
ul. Heweliusza 11, VI piętro, pokój nr 19,
80-890 Gdańsk

lub

mailowo pod adresem email:
kancelaria@radcawysocki.pl – z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.