Windykacja należności - Gdańsk

Windykacja należności

Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia odgrywa - na gruncie prawa - podwójną rolę. Pierwszą wyznacza art. 455 Kodeksu Cywilnego i zgodnie z tym przepisem jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Na gruncie tego przepisu wezwanie do spełnienia świadczenia precyzuje obowiązek dłużnika w aspekcie czasu. Do takiego sprecyzowania może dojść bądź z mocy ustawy, bądź szczególnego oświadczenia woli wierzyciela. Wierzyciel jest uprawniony do oznaczenia w wezwaniu terminu spełnienia świadczenia pieniężnego i odtąd zobowiązanie staje się właściwie zobowiązaniem terminowym. Drugą funkcję wezwania do spełnienia świadczenia wyznacza art. 476 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony - gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Ta właśnie funkcja nadaje wezwaniu do spełnienia świadczenia charakter warunku sine qua non opóźnienia dłużnika do wykonania pieniężnego zobowiązania bezterminowego (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1992 r., sygn. akt: III CZP 56/92).

Kancelaria w przypadku zaistnienia powyższych przesłanek zajmuje się skuteczną windykacją należności. Należy zaznaczyć, iż zakres oraz sposób działania Kancelarii nie polega jedynie na prowadzeniu windykacji sądowej. Celem zespołu Kancelarii jest skuteczne podejmowanie działań zmierzających do skłonienia dłużnika, by uregulował swoje zobowiązania w sposób niegenerujący zarówno dodatkowych kosztów, jak i czasu. W tym zakresie Kancelaria formułuje wezwania do zapłaty z konkretnym wyliczeniem należności, w tym z zaległymi odsetkami z tytułu opóźnienia oraz często dodatkową opłatą na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Poszukujemy rozwiązań, które zminimalizują czas oczekiwania na odzyskanie należnych Klientowi pieniędzy. Dokonujemy gruntownej analizy w odniesieniu do zasadności złożenia ewentualnego wniosku o upadłość dłużnika, badamy jego aktualną kondycję finansową, podejmujemy rozmowy ugodowe oraz mediacyjne, sporządzamy pisemne porozumienia w zakresie możliwości rozłożenia ciążących na dłużniku zobowiązań na raty.

W przypadku braku chęci nawiązania porozumienia formułujemy dla naszych Klientów pozwy w postępowaniu nakazowym oraz uproszczonym, występujemy z wnioskami o nadanie klauzul wykonalności orzeczonych zobowiązań oraz podejmujemy czynności zmierzające do ujawnienia składników majątkowych dłużnika. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na lokalnym rynku prowadzimy sprawdzoną współpracę z kancelariami komorniczymi, dzięki czemu egzekucje wierzytelności przeprowadzane są sprawnie i rzetelnie.

Sposób działania Kancelarii pozwala na skuteczne przeprowadzenie windykacji a oferowane pełne spektrum działań pozwala naszym Klientom na efektywną reakcję względem niewypłacalnego dłużnika na każdym etapie - począwszy od wstępnego zbadania jego wypłacalności, aż po zainicjowanie postępowania sądowego oraz dalszą reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Usługi dla biznesu

Kompleksowa obsługa firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek podlega pełnej indywidualizacji i opiera się na […]

Czytaj więcej

Umowy handlowe

W ramach działalności Kancelarii nasz zespół zajmuje się sporządzaniem projektów […]

Czytaj więcej

Nieruchomości oraz branża budowlana

Jedną z głównych gałęzi działalności Kancelarii jest rozwiązywanie problemów […]

Czytaj więcej

Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna od lat stanowi jeden z głównych filarów polskiej gospodarki […]

Czytaj więcej

Branża transportowa

W zakres działań Kancelarii wchodzi określenie zakresu odpowiedzialności za […]

Czytaj więcej

Windykacja należności

Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia odgrywa - na gruncie prawa - podwójną rolę […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Rozwój przedsiębiorstw oraz dynamiczna sytuacja na rynku pracy w połączeniu z […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych określa zasady oraz tryb ich udzielania, środki […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Reprezentuję Cię w sporach sądowych

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną