Prawo pracy dla pracowników - Gdańsk

Pomoc prawna dla pracowników

Stosunek pracy jest centralnym pojęciem prawa pracy stale dostosowujący się do zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej oraz nowych warunków wykonywania pracy. Pomoc prawna dla pracowników w Gdańsku stanowi jeden z priorytetów naszego zespołu, bowiem zdajemy sobie sprawę jak istotną częścią życia jest stabilność zatrudnienia oraz godne warunki wynagradzania. W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy swoim Klientom merytoryczne wsparcie w zakresie dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy czy formułowania roszczeń z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy. Zajmujemy się również dochodzeniem odszkodowań od pracodawcy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W ramach zawodowej aktywności sporządzam, analizuję oraz opiniuję umowy, regulaminy oraz kontrakty menadżerskie zarówno pod kątem zabezpieczenia interesów pracownika jak i pracodawcy.

Pomoc prawna dla pracowników

Podstawowym prawem zatrudnionego jest prawo do wykonywania przez niego pracy zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę. Umowa o pracę określa strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. W codziennej pracy naszym celem poza rozwiązywaniem sporów jest również edukacja. Należy wyraźnie podkreślić, iż każdy ma prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, w miejscu w którym brak jest tolerancji dla dyskryminacji.

W codziennym życiu niejednokrotnie jednak spotykamy się z przejawem naruszania obowiązujących zasad zatrudnienia jak na przykład wykorzystywanie swojej pozycji przez pracodawcę. Jeśli nie jesteśmy pewni czy stosowane w zakładzie pracy metody są obiektywnie właściwe i dopuszczalne powinniśmy reagować. W praktyce zawodowej niejednokrotnie świadczę pomoc prawną dla pracowników. Sporządzam pozwy o przywrócenie do pracy oraz uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. W przypadku naruszeń o charakterze dyskryminującym dochodzę w Twoim imieniu roszczeń z tytułu odszkodowania za mobbing bądź dyskryminację, analizuję postanowienia umowne z postanowieniami kodeksu pracy, by w ten sposób zabezpieczyć Cię przed arbitralnym pogarszaniem Twojej sytuacji pracowniczej.

Radca prawny w sprawach pracowniczych

W zależności od sytuacji finansowej oraz dostępnych możliwości często tolerujemy pewne zachowania, które powinniśmy piętnować. W swojej pracy zapewniam Ci pełne zrozumienie oraz wsparcie. W przypadkach spornych oraz niejasnych dokonam gruntownej analizy umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło. Wskaże na postanowienia umowne niekorzystne bądź wymagające modyfikacji. W przypadku nieporozumień z pracodawcą sporządzę pisma procesowe z zakresu ustalenia istnienia stosunku pracy, należnej odprawy, sprostowania świadectwa pracy, czy też wypłaty należnego wynagrodzenia z tytułu nadgodzin czy pracę w porze nocnej. Skuteczne umotywuję Twoje roszczenie tytułem odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bądź też domagać będę się Twojego przywrócenia do pracy na dotychczasowe stanowisko.

Usługi dla osób fizycznych

Sprawy związane ze spadkiem

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego […]

Czytaj więcej

Odszkodowania

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za następstwa działania […]

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe oraz niektórych […]

Czytaj więcej

Nieruchomości

Nieruchomości stały się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się […]

Czytaj więcej

Reklamacja i obsługa konsumencka

W ramach działalności kancelarii w Gdańsku staramy się zabezpieczać prawa […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Stosunek pracy jest centralnym pojęciem prawa pracy stale dostosowujący się […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Profesjonalne wsparcie i reprezentacja przed sądem […]

Czytaj więcej

Obrona w sprawach karnych oraz karno-skarbowych

Zgodnie z przepisami prawa obrońcą w postępowaniu karnym może być adwokat lub radca […]

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną