Zamówienia publiczne - postępowania przetargowe Gdańsk

Radca prawny w postępowaniach przetargowych

Prawo zamówień publicznych określa zasady oraz tryb ich udzielania, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. W każdym z tych kryteriów niezbędną w wielu przypadkach dla przedsiębiorców okazuje się pomoc naszej Kancelarii.

Prawo zamówień publicznych – pomoc prawna dla wykonawcy

W ramach prowadzonej działalności dążymy do tego by we właściwy sposób przygotować Klienta do udziału w postępowaniu przetargowym oraz w maksymalny sposób ograniczyć ryzyko braku wyboru wykonawcy jako niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub uznania go, iż ze względu na sytuację podmiotową zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Na etapie wstępnym wspólnie badamy czy nasz Klient posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Nadto przeanalizujemy sytuację ekonomiczną i finansową przedsiębiorcy. Jest to naprawdę bardzo istotne, bowiem to na wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne spoczywa ciężar udowodnienia, iż spełnia warunki o których mowa powyżej.

W końcowym rozrachunku wspólnie opracujemy najodpowiedniejszą strategię działania w celu pozyskania konkretnego zamówienia, przeprowadzimy procedurę odwoławczą, w tym reprezentować będziemy Państwa przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem powszechnym. Dokonamy stosownych uzupełnień ofertowych oraz reprezentować będziemy Państwa w negocjacjach. W końcowych etapach sporządzimy bądź zaopiniujemy projekty umów z podwykonawcami konsorcjami.

Radca prawny w postępowaniach przetargowych po stronie zamawiającego

Zamawiający nie musi znać się na wszystkim. Może zwyczajnie nie być przygotowany do przeprowadzenia skomplikowanej procedury udzielenia zamówienia. W takich wypadkach ratunkiem może być powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia radcy prawnemu.

W prawie unijnym, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 dyrektywy 2014/24/UE pod pojęciem zamawiającego należy rozumieć instytucje zamawiające, które oznaczają państwo, władze regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego lub związki złożone z co najmniej jednej takiej instytucji lub z co najmniej takiego przedmiotu prawa publicznego, instytucje administracji centralnej.

Rola radcy prawnego w zamówieniach publicznych jest nieoceniona. Na wstępnym etapie podpowiem jak w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej powinien wyglądać podział zadań pomiędzy poszczególne osoby zaangażowane w procedury udzielenia zamówienia publicznego i wspólnie przesądzimy co tak naprawdę zamawiający chciałby kupić. W dalszym procesie planowania zamówienia zajmuje się wsparciem w oszacowaniu wartości zamówienie, wyborem najlepszej procedury w oparciu o przedmiot i szacunkową wartość naszego zamówienia publicznego. W końcowych fazach uczestniczę w pracach komisji przetargowej, pomagam przy badaniu i ocenie ofert oraz gdy istnieje taka potrzeba uczestniczę w procedurach odwoławczych.

Usługi dla biznesu

Kompleksowa obsługa firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek podlega pełnej indywidualizacji i opiera się na […]

Czytaj więcej

Umowy handlowe

W ramach działalności Kancelarii nasz zespół zajmuje się sporządzaniem projektów […]

Czytaj więcej

Nieruchomości oraz branża budowlana

Jedną z głównych gałęzi działalności Kancelarii jest rozwiązywanie problemów […]

Czytaj więcej

Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna od lat stanowi jeden z głównych filarów polskiej gospodarki […]

Czytaj więcej

Branża transportowa

W zakres działań Kancelarii wchodzi określenie zakresu odpowiedzialności za […]

Czytaj więcej

Windykacja należności

Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia odgrywa - na gruncie prawa - podwójną rolę […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Rozwój przedsiębiorstw oraz dynamiczna sytuacja na rynku pracy w połączeniu z […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych określa zasady oraz tryb ich udzielania, środki […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Reprezentuję Cię w sporach sądowych

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną