Pomoc prawna w sprawach karnych - Gdańsk

Radca prawny w sprawach karnych

Pomoc prawna w sprawach karnych

Zgodnie z przepisami prawa obrońcą w postępowaniu karnym może być adwokat lub radca prawny. W trosce o obronę Twoich praw w przypadku nagłego zatrzymania przez organy ścigania, oskarżenia Cię o popełnienie czynu zabronionego bądź wezwania do stawiennictwa w określonym organie związanego z konkretnym wykroczeniem rozpoczynam Twoją obronę w momencie udzielenia mi stosownego upoważnienia. Warto tutaj pamiętać, iż obrońcę ustanawia oskarżony, jednak do tego czasu obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Takie upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.

W kolejnym etapie będę walczył o Twoje prawa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym oraz w trakcie stosowania środków zapobiegawczych. Będę brał udział w rozprawie głównej, przesłuchiwał świadków i biegłych, a także uczestniczył w ewentualnych eksperymentach procesowych. Jeżeli rozstrzygnięcie Sądu będzie tego wymagało zapewnię Ci swój udział w postępowaniu apelacyjnym przed sądem II instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym. W ostateczności podejmę starania o wznowienie postępowania karnego. Po zakończeniu postępowania sądowego, będę uczestniczył w postępowaniu wykonawczym oraz starał się minimalizować dotkliwość odbywanej kary.

Radca prawny w postępowaniu karnym

Jako radca prawny mogę zostać Twoim pełnomocnikiem, jeżeli występujesz w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, oskarżyciela posiłkowego ubocznego, oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego, powoda cywilnego, osoby żądającej odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz osoby innej niż oskarżony i podejrzany, jeżeli wymagają tego ich interesy w toczącym się postępowaniu.

Obrona w sprawach wypadków samochodowych

Należy pamiętać, iż tuż po wypadku wysłuchanie zatrzymanego powinno być uzależnione od jego woli w zakresie udzielenia jakichkolwiek informacji oraz być ograniczone do ewentualnego kwestionowania zasadności zastosowania tego środka przymusu oraz formy dokonania. Zaraz po zatrzymaniu uczestniczę w przesłuchaniu oraz w oparciu o okoliczności danego zdarzenia obieram odpowiednią linię obrony. W zależności od zawiłości sprawy wspólnie podejmujemy decyzję co do obszerności składanych wyjaśnień, a w dalszej kolejności wnosimy o przeprowadzenie opinii biegłego. W przypadkach gdy opinia biegłego sądowego wzbudza uzasadnione wątpliwości żądamy jej uzupełnienia bądź zmiany osoby biegłego sądowego.

Z uwagi na nieokreśloność roli zatrzymanego w sprawie o wypadek drogowy radca prawny jest pełnomocnikiem, chociaż w zdecydowanej większości sprawuje funkcje obrończe. Będąc dopuszczony do możliwości bezpośredniego kontaktu z zatrzymanym, tym samym powinien zostać dopuszczony do udziału w czynnościach niepowtarzalnych z udziałem zatrzymanego lub pod jego nieobecność z uprawnieniami zgłaszania uwag oraz zastrzeżeń co do sposobu ich przeprowadzania oraz dokumentowania.

Usługi dla osób fizycznych

Sprawy związane ze spadkiem

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego […]

Czytaj więcej

Odszkodowania

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za następstwa działania […]

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe oraz niektórych […]

Czytaj więcej

Nieruchomości

Nieruchomości stały się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się […]

Czytaj więcej

Reklamacja i obsługa konsumencka

W ramach działalności kancelarii w Gdańsku staramy się zabezpieczać prawa […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Stosunek pracy jest centralnym pojęciem prawa pracy stale dostosowujący się […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Profesjonalne wsparcie i reprezentacja przed sądem […]

Czytaj więcej

Obrona w sprawach karnych oraz karno-skarbowych

Zgodnie z przepisami prawa obrońcą w postępowaniu karnym może być adwokat lub radca […]

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną