Blog prawniczy

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Kupując bilet lotniczy zawieramy umowę z przewoźnikiem, na podstawie którego linie lotnicze zobowiązane są przewieźć nas do miejsca docelowego. W przypadku niewywiązania się z tej umowy przez linie lotnicze, pasażerowi przysługuje szereg rozczeń o które może się ubiegać w przypadku odwołania /opóźnienia lotu lub w przypadku odmowy przyjęcia na pokład. Pasażerowie mogą otrzymać nawet 600 euro odszkodowania lub zwrot wszelkich kosztów podróży. Warto w tym miejscu przyjrzeć się zasadom i czynnikom wpływającym na wysokość odszkodowania jakie przysługuje pasażerowi.

Prawo do opieki

Gdy lot się opóźnia, to podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest opieka nad pasażerami. Przez pojęcie „prawo do opieki” należy rozumieć:

  • bezpłatne posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
  • zakwaterowanie w hotelu – gdy występuje konieczność oczekiwania pasażera na lot przez jedną dobę bądź więcej lub pobytu dłuższego niż przewidywany przez pasażera;
  • transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania oferowanym przez przewoźnika (jeśli zachodzi taka potrzeba);
  • możliwość komunikowania się – dwa darmowe połączenia z wybranymi osobami lub e-maile;
  • informacje o rozwoju bieżącej sytuacji, przysługujących pasażerowi prawach i stosownych procedurach.

W przypadku gdy przewoźnik nie wywiązuje się z wyżej wymienionych obowiązków warto zachować wszelkiego rodzaju faktury i rachunki (np. za jedzenie, hotel, bilety autobusowe na trasie lotnsko – hotel). Staną się one później podstawą do zwrotu kosztów przez linie lotnicze.

Rekompensacje bezpośrednio związane z podróżą

Pierwszą rzeczą o jaką pasażer może się ubiegać jest całkowity zwrot kosztów biletów lotniczych w przypadku kiedy lot się nie odbył. W pewnych przypadkach można również ubiegać się o część zwrotu kosztów. Jako przykład posłużyć może sytacja, w której z przyczyn za które odpowiadają linie lotnicze pasażer nie zdążył na lot łączony (z przesiadką do innego samolotu) i nie ma lotu, który dostarczył by pasażera w czasie zbliżonym do tego jaki początkowo zakładał. Pasażer może się domagać kosztów za ów lot, który nie miał miejsca z winy linii lotniczych. Przewoźnik w tym przypadku jest również zobowiązany do zapłaty za najbliższy bilet powrotny pasażera. Inną opcją jest zmiana trasy podróży dokonana przez linie lotnicze. Musi to być jednak lot w to samo miejsce, na jak najbardziej podobnych warunkach, jak najszybciej jest to możliwe. Linie lotnicze mogą też zaproponować odtworzenie lotu w późniejszym, zaakceptowanym przez pasażera terminie.

Rozwiązanie umowy z przewoźnikiem

W przypadku gdy oczekiwanie na lot przekroczy 5 godzin, pasażer ma prawo zrezygnować z umowy z przewoźnikiem i domagać się zwrotu kosztów biletów, a także zapewnienia jak najszybszego powrotu gdy pasażer dotrze na miejsce zbyt późno i niemożliwym jest spełnienie jego początkowych planów. Tutaj linie lotnicze również mają 7 dni na zwrot należności.

Odszkodawania za odmowę przyjęcia pasażera na pokład wbrew jego woli oraz za spóźniony/odwołany lot

W każdym z przypadków niedotrzymania przez przewoźnika warunków umowy, pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania za odmowę przyjęcia pasażera na pokład wbrew jego woli, a także za opóźniony lub odwołany lot z winy przewoźnika. Wysokości odszkodowań są uzależnione od odległości między państwami i czasu opóźnienia lotu. Zależności te najlepiej obrazuje poniższa tabela:

Długości lotu alternatywnego (mierzone metodą trasy po ortodromie)Różnica czasu lotu alternatywnego (w godzinach)Odszkodowanie w euro
Dla lotów krótszych do odległości 1500 km2125
Dla lotów w obrębie UE powyżej 1500 km oraz tych o długości powyżej 1500 do 3500 km3200
Dla wszystkich pozostałych, nie uwzględnionych wyżej lotów4300

Istotny również jest fakt, że prawo pasażera do roszczeń nie zwalnia przewoźnika z obowiązku opieki, o którym mowa była wcześniej. Tak więc okoliczność nie wywiązania się linii lotniczych w obu przypadkach, upoważnia pasażera do wniesienia podwójnego roszczenia.

Nieco inaczej kształtuje się sytuacja pasażera kiedy przewoźnik zaproponuje pasażerowi inny – alternatywny – lot, w którym czas przybycia do miejsca docelowego nie różni się znacznie od początkowo planowanej podróży. Jeżeli linie lotnicze taki lot nam zaoferują, mogą wypłacić nam 50 % odszkodowania w stosunku do tych, które przedstawione zostały powyżej. Aby jednak przewoźnik mógł zachować prawo do wypłaty połowy roszczenia, alternatywny lot nie może dotrzeć do celu później niż jest w terminach opisanych powyżej. Najlepiej zobrazuje to nam poniższa tabela:

Odszkodowanie jest wypłacane w terminie 7 dni gotówką, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowym, czekiem bankowym lub – za pisemną zgodą pasażera – inną formą usług (np. bonami podróżnymi).

Jak długo możemy dochodzić odszkodowania?

Pasażerowie mają 2 lata na dochodzenie roszczeń z wyżej wymienionych powodów, zanim ulegną one przedawnieniu, przy czym czas liczony jest od daty opóźnionego lub odwołanego lotu.

Kiedy odszkodowanie się nie należy?

Roszczenie za odmowę przyjęcia pasażera na pokład, odwołany lub spóźniony lot może spotkać się z decyzją odmowną w momencie gdy pasażer w swojej reklamacji nie dostarczy któregoś z wymaganych dokumentów albo gdy przewoźnik, a potem podmiot, do którego pasażer się odwoła, uzna, że przewoźnik lotniczy prawa nie naruszył. Ponadto linie lotnicze muszą dostarczyć pasażerowi informację o zmienionym lub odwołanym locie w ciągu 7 do 14 dni przed datą planowanej podróży. Jeśli pasażer taką informację w tym czasie otrzyma i przewoźnik zaoferował mu optymalne (czyli jak najbardziej zbliżone do początkowych) warunki, nie można spodziewać się pozytywnego rozpatrzenia roszczenia.

Wyjaśnić należy, że optymalne warunki to takie, które umożliwiają pasażerowi wylot najpóźniej 2 godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po planowanym czasie przylotu, w przypadku poinformowaniu pasażera na tydzień przed odwołanym lotem. Gdy pasażer informację taką otrzymał w czasie krótszym niż 7 dni od odwołania lotu, prewoźnik musi umożliwić wylot nie więcej niż 1 godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarce na miejsce najwyżej 2 godziny po planowanym czasie przylotu.

Bardzo ważnym zapiskiem w kontekście opóźnionych/odwołanych lotów jest to, że skuteczne są tylko roszczenia o odwołania/opóźnienia ponoszone z winy linii lotniczych. A więc czynniki zewnętrzne, na które przewoźnik nie ma wpływu, a które uniemożliwiają odbycie lotu lub znacznie go opóźniają, spotkają się również z decyzją odmowną. Do takich, tzw. „wyjątkowych okoliczności”, w wyniku których nasze staranie o odszkodowanie okaże się bezskuteczne, zaliczają się:

  • złe warunki pogodowe nie pozwalające na odbycie lotu (mgła, śnieżyce, intensywne opady deszczu/gradu itp.)
  • strajki mające wpływ na usługi lotnicze
  • gwałtownie zmieniająca się sytuacja polityczna w danym kraju (rozruchy, zamachy terrorystyczne itp.)

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną