Blog prawniczy

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Kupując bilet lotniczy zawieramy umowę z przewoźnikiem, na podstawie którego linie lotnicze zobowiązane są przewieźć nas do miejsca docelowego. W przypadku niewywiązania się z tej umowy przez linie lotnicze, pasażerowi przysługuje szereg roszczeń o które może się ubiegać w przypadku odwołania /opóźnienia lotu lub w przypadku odmowy przyjęcia na pokład. Pasażerowie mogą otrzymać nawet 600 euro odszkodowania lub zwrot wszelkich kosztów podróży. Warto w tym miejscu przyjrzeć się zasadom i czynnikom wpływającym na wysokość odszkodowania jakie przysługuje pasażerowi.

Opóźniony lot: prawa pasażera

Gdy lot się opóźnia, to podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest opieka nad pasażerami. Przez pojęcie „prawo do opieki” należy rozumieć:

  • bezpłatne posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
  • zakwaterowanie w hotelu – gdy występuje konieczność oczekiwania pasażera na lot przez jedną dobę bądź więcej lub pobytu dłuższego niż przewidywany przez pasażera;
  • transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania oferowanym przez przewoźnika (jeśli zachodzi taka potrzeba);
  • możliwość komunikowania się – dwa darmowe połączenia z wybranymi osobami lub e-maile;
  • informacje o rozwoju bieżącej sytuacji, przysługujących pasażerowi prawach i stosownych procedurach.

W przypadku gdy przewoźnik nie wywiązuje się z wyżej wymienionych obowiązków warto zachować wszelkiego rodzaju faktury i rachunki (np. za jedzenie, hotel, bilety autobusowe na trasie lotnisko – hotel). Staną się one później podstawą do zwrotu kosztów przez linie lotnicze.

Rekompensata za odwołany lub opóźniony lot

Pierwszą rzeczą o jaką pasażer może się ubiegać jest całkowity zwrot kosztów biletów lotniczych w przypadku kiedy lot się nie odbył (zwrot pieniędzy za odwołany lot). W pewnych przypadkach można również ubiegać się o część zwrotu kosztów. Jako przykład posłużyć może sytuacja, w której z przyczyn za które odpowiadają linie lotnicze, z powodu opóźnionego lotu pasażer nie zdążył na lot łączony (z przesiadką do innego samolotu) i nie ma lotu, który dostarczył by pasażera w czasie zbliżonym do tego jaki początkowo zakładał. Pasażer może się domagać zwrotu pieniędzy za ów lot, który nie miał miejsca z winy linii lotniczych. Przewoźnik w tym przypadku jest również zobowiązany do zapłaty za najbliższy bilet powrotny pasażera. Inną opcją jest zmiana trasy podróży dokonana przez linie lotnicze. Musi to być jednak lot w to samo miejsce, na jak najbardziej podobnych warunkach, jak najszybciej jest to możliwe. Linie lotnicze mogą też zaproponować odtworzenie lotu w późniejszym, zaakceptowanym przez pasażera terminie.

Rozwiązanie umowy z przewoźnikiem

W przypadku gdy oczekiwanie na lot przekroczy 5 godzin, pasażer ma prawo zrezygnować z umowy z przewoźnikiem i domagać się zwrotu kosztów biletów, a także zapewnienia jak najszybszego powrotu gdy pasażer dotrze na miejsce zbyt późno i niemożliwym jest spełnienie jego początkowych planów. Tutaj linie lotnicze również mają 7 dni na zwrot należności.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony/odwołany lot lub odmowę przyjęcia pasażera na pokład wbrew jego woli?

W każdym z przypadków niedotrzymania przez przewoźnika warunków umowy, pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania za odmowę przyjęcia pasażera na pokład wbrew jego woli, a także za opóźniony lub odwołany lot z winy przewoźnika. Wysokości odszkodowań są uzależnione od odległości między państwami i czasu opóźnienia lotu. Zależności te najlepiej obrazuje poniższa tabela:

Długości lotu alternatywnego (mierzone metodą trasy po ortodromie)Różnica czasu lotu alternatywnego (w godzinach)Odszkodowanie w euro
Dla lotów krótszych do odległości 1500 km2125
Dla lotów w obrębie UE powyżej 1500 km oraz tych o długości powyżej 1500 do 3500 km3200
Dla wszystkich pozostałych, nie uwzględnionych wyżej lotów4300

Istotny również jest fakt, że prawo pasażera do roszczeń nie zwalnia przewoźnika z obowiązku opieki, o którym mowa była wcześniej. Tak więc okoliczność nie wywiązania się linii lotniczych w obu przypadkach, upoważnia pasażera do wniesienia podwójnego roszczenia.

Nieco inaczej kształtuje się sytuacja pasażera kiedy przewoźnik zaproponuje pasażerowi inny – alternatywny – lot, w którym czas przybycia do miejsca docelowego nie różni się znacznie od początkowo planowanej podróży. Jeżeli linie lotnicze taki lot nam zaoferują, mogą wypłacić nam 50 % odszkodowania w stosunku do tych, które przedstawione zostały powyżej. Aby jednak przewoźnik mógł zachować prawo do wypłaty połowy roszczenia, alternatywny lot nie może dotrzeć do celu później niż jest w terminach opisanych powyżej.

Termin wypłaty odszkodowania za opóźniony lot

Odszkodowanie jest wypłacane w terminie 7 dni gotówką, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowym, czekiem bankowym lub – za pisemną zgodą pasażera – inną formą usług (np. bonami podróżnymi).

Termin złożenia wniosku, czyli jak długo możemy dochodzić odszkodowania?

Pasażerowie mają 2 lata na dochodzenie roszczeń z wyżej wymienionych powodów, zanim ulegną one przedawnieniu, przy czym czas liczony jest od daty opóźnionego lub odwołanego lotu.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za opóźniony/odwołany lot?

Roszczenie za odmowę przyjęcia pasażera na pokład, odwołany lub spóźniony lot może spotkać się z decyzją odmowną w momencie gdy pasażer w swojej reklamacji nie dostarczy któregoś z wymaganych dokumentów albo gdy przewoźnik, a potem podmiot, do którego pasażer się odwoła, uzna, że przewoźnik lotniczy prawa nie naruszył. Ponadto linie lotnicze muszą dostarczyć pasażerowi informację o zmienionym lub odwołanym locie w ciągu 7 do 14 dni przed datą planowanej podróży. Jeśli pasażer taką informację w tym czasie otrzyma i przewoźnik zaoferował mu optymalne (czyli jak najbardziej zbliżone do początkowych) warunki, nie można spodziewać się pozytywnego rozpatrzenia roszczenia.

Wyjaśnić należy, że optymalne warunki to takie, które umożliwiają pasażerowi wylot najpóźniej 2 godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po planowanym czasie przylotu, w przypadku poinformowaniu pasażera na tydzień przed odwołanym lotem. Gdy pasażer informację taką otrzymał w czasie krótszym niż 7 dni od odwołania lotu, przewoźnik musi umożliwić wylot nie więcej niż 1 godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie na miejsce najwyżej 2 godziny po planowanym czasie przylotu.

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje tylko wtedy, gdy winę ponoszą linie lotnicze

Bardzo ważnym zapiskiem w kontekście opóźnionych/odwołanych lotów jest to, że skuteczne są tylko roszczenia o odwołania/opóźnienia ponoszone z winy linii lotniczych. A więc czynniki zewnętrzne, na które przewoźnik nie ma wpływu, a które uniemożliwiają odbycie lotu lub znacznie go opóźniają, spotkają się również z decyzją odmowną. Do takich, tzw. „wyjątkowych okoliczności”, w wyniku których nasze staranie o odszkodowanie okaże się bezskuteczne, zaliczają się:

  • złe warunki pogodowe nie pozwalające na odbycie lotu (mgła, śnieżyce, intensywne opady deszczu/gradu itp.)
  • strajki mające wpływ na usługi lotnicze
  • gwałtownie zmieniająca się sytuacja polityczna w danym kraju (rozruchy, zamachy terrorystyczne itp.)

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną