Blog prawniczy

Opłata "covidowa" a prawo

Definicja prawna opłaty

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż brak jest prawnej definicji „opłaty covidowej”. Określenie to identyfikowane jest z potrzebą zapewnienia jednorazowych środków ochrony dla pracowników branż usługowych i nie jest przypisane do ściśle określonego zawodu czy usługi. Wprowadzenie takiej opłaty stanowi inicjatywę przedsiębiorców, którzy ponoszą w ich opinii, wyższe aniżeli dotychczas koszty związane z prowadzeniem działalności w reżimie sanitarnym.

Zgodnie z art. 3531 Kodeksu Cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

W odniesieniu z kolei do praktyk lekarskich należy wskazać, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to właściciel samodzielnie określa w ramach regulaminu organizacyjnego wysokość opłat za wszelkie świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

Zatem samo pobieranie dodatkowej opłaty nazywanej „covidową” jest dopuszczalne i stanowi po prostu dodatkową opłatę za realizowane świadczenie. Musi jednak odbywać się z poszanowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Opłata covidowa, a prawa konsumenta

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem. Zgodnie z przepisami ustawy najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, w sposób jasny i zrozumiały, m.in. o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem oraz łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami. Nadto najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Z kolei jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.

Kiedy poinformować klienta o dodatkowej opłacie

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż konsument ma prawo do uczciwej i jasnej ceny, bezpiecznych produktów i rzetelnej informacji o ofercie. Potencjalnego klienta czy pacjenta należy przed wykonaniem usługi wyraźnie poinformować o jej całkowitym koszcie, tak aby mógł świadomie wyrazić zgodę na zawarcie umowy przewidującej obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Taka opłata nie może być zatem przed klientem zatajona, gdy przystępuje on do realizacji usługi. W praktyce sprowadza się to do tego, iż dodatkowa opłata powinna zostać umieszczona w cenniku, bądź bezpośrednio w umowie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, tj. nie uwidacznia ceny oraz ceny jednostkowej towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć na niego, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną do wysokości 20 000 zł. Natomiast jeżeli przedsiębiorca nie wykonał takich obowiązków co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć na niego, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną do wysokości 40 000 zł.

Czy klient może odmówić zapłacenia opłaty covidowej?

Przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług wskazuje, iż w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej. W praktyce oznacza to, że jeżeli klient nie został poinformowany w jednoznaczny sposób o naliczeniu dodatkowej opłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi, bądź opłata taka nie została zawarta w cenniku, czy też w inny sposób uwidoczniona tak by klient mógł się z nią bez problemu zapoznać, może on odmówić zapłaty w części, co do której informacja nie została mu ujawniona.

W przypadku jednak, gdy weryfikując całkowitą cenę usługi jeszcze przed jej rozpoczęciem lub podpisaniem umowy wiedzieliśmy, iż doliczona jest do niej dodatkowa opłata - dokonując jej akceptacji, nie możemy w późniejszym czasie powołać się na jej bezskuteczność.

Należy jednak pamiętać, iż w przypadku gdyby opłata była znacząco wygórowana, bądź rażąco niewspółmierna do podjętych działań przedsiębiorcy można wystąpić z powództwem cywilnym przeciwko takiemu przedsiębiorcy, żądając obniżenia takiej opłaty przez Sąd. Ponadto można zgłosić taki przypadek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy też bądź złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Jeżeli chcą Państwo wprowadzić w swojej firmie dodatkową opłatę tytułem ponoszonych kosztów funkcjonowania w reżimie sanitarnym, bądź też byli Państwo usługobiorcami, którzy w rażący sposób poczuli się skrzywdzeni naliczoną dodatkową opłatą w wysokości w Państwa opinii rażąco zawyżonej, zapraszamy do skorzystania z porady naszych specjalistów poprzez zakładkę Kontakt, którzy w sposób indywidualny przeanalizują Państwa sprawę i zaproponują najlepsze rozwiązanie.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną