Blog prawniczy

Sukces Kancelarii – wyrok oddalający w sprawie z powództwa Santander Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Reprezentowany przez Kancelarię kredytobiorca został pozwany przez Bank po zaprzestaniu spłaty należności wynikających z umowy kredytu. Wobec braku spłaty kredytu, Bank wypowiedział umowę łączącą strony. Jako profesjonalny pełnomocnik dokonaliśmy analizy sprawy i ostatecznie Klient wygrał proces z Bankiem.

Od Banku – podmiotu profesjonalnego, zgodnie z tezą wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2019 roku, sygn. akt V ACa 93/18 należy oczekiwać, aby działania upominawcze, były zgodne z dyspozycją art. 75c ustawy z 1997 r. Prawo bankowe i tym samym poprzedzały właściwe wypowiedzenie umowy. Połączenie bowiem w jednym piśmie wypowiedzenia i wskazania, że zapłata zaległości spowoduje ustanie skuteczności prawnej wypowiedzenia w istocie czyni iluzorycznym postępowanie upominawcze, a wypowiedzenie umowy jest niejednoznaczne i niezrozumiałe.

Wypowiedzenie umowy – obowiązki Banku jako profesjonalisty

Bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytowej, gdy kredytobiorca popadł w opóźnienie ze spłatą kredytu. Zgodnie z określoną ustawą procedurą w pierwszej kolejności Bank powinien doręczyć kredytobiorcy wezwanie określone w art. 75c ust. 1-2 ustawy z 1997 r. - Prawo bankowe oraz odczekać do upływu dodatkowego terminu na spłatę zadłużenia wyznaczonego w wezwaniu – nie krótszego niż 14 dni roboczych. Dopiero po upływie tego terminu bank może złożyć wobec kredytobiorcy oświadczenie woli w sprawie wypowiedzenia umowy kredytowej. W przypadku gdy powyższe przesłanki nie zostały spełnione, czynność prawna banku polegająca na wypowiedzeniu umowy jest nieważna (art. 58 § 1 kodeksu cywilnego). W szczególności nie prowadzi ona do wymagalności wierzytelności banku o spłatę tej części kredytu, co do której kredytobiorca nie pozostawał w opóźnieniu.

Biorąc pod uwagę cel art. 75c ustawy z 1997 r. - Prawo bankowe uznać należy, iż stanowi on w całości przepis semidyspozytywny. Oznacza to, że może zostać zmieniony w umowie kredytu albo osobnym porozumieniu jedynie na korzyść kredytobiorcy. Ponadto, Bank powinien udowodnić, iż osoba podpisująca wypowiedzenie umowy była uprawniona do dokonania powyższej czynności w imieniu Banku. Bank powinien wykazać, iż wypowiedzenie zostało doręczone kredytobiorcy, tj. przedłożyć dokumenty mające na celu udowodnienie, iż kredytobiorca mógł zapoznać się z treścią wypowiedzenia.

W dacie wypowiedzenia umowy kredytu Bank zobowiązany jest do uprzedniego wdrożenia procedury wynikającej z przepisy art. 75 c Prawa bankowego - przed wypowiedzeniem kredytu. Zgodnie z określoną ustawą procedurą, Bank w pierwszej kolejności powinien doręczyć kredytobiorcy wezwanie określone w art. 75 c ust 1-2 ustawy oraz odczekać do upływu dodatkowego terminu na spłatę zadłużenia wyznaczonego w wezwaniu.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kwestii wypowiedzenia umowy kredytu przez Bank, zapraszamy do kontaktu.

Wyrok sądu

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną