Blog prawniczy

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Na czym polega przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sprowadza się do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej bez konieczności jej likwidacji. Proces ten zapewnia sprawne i płynne przejście między formami prowadzenia działalności. Przekształcenie niesie za sobą szereg pozytywów dla przedsiębiorcy, m.in.:

  • obniża koszty działalności gospodarczej;
  • zmienia zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy – wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym za długi spółki, co nie jest możliwe w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej;
  • zmniejsza obciążenia podatkowe ciążące na przedsiębiorcy;
  • ustaje obowiązek opłacania składek do ZUS-u, ponieważ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zwolnione z tej daniny;
  • możliwość ubiegania się o dotacje przeznaczone wyłącznie dla spółek prawa handlowego.

Zmiana formy działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest dopuszczalna poprzez przekształcenie dotychczasowej działalności w spółkę z o.o. lub poprzez rejestrację spółki z o.o. i wniesienie do niej aportu w postaci przedsiębiorstwa. Przekształcany przedsiębiorca staje się z dniem wpisu spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców wspólnikiem przekształconej spółki. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. następuje w dniu wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Przekształcenie pozwala na zachowanie wszystkich dotychczasowych praw i obowiązków. Wszystkie zawarte umowy, przyznane zezwolenia i koncesje, a także ulgi (o ile treść wydanej decyzji nie stanowi inaczej bądź przepisy prawa nie pozwalają na przeniesienie danych zezwoleń, koncesji, ulg w wyniku przekształcenia: na przykład ulgi podatkowe) pozostają ważne. Na skutek przekształcenia przedsiębiorca otrzyma nowy NIP oraz REGON. Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. nie wpływa na istniejące umowy zawarte przez przedsiębiorcę.  W miejsce przedsiębiorcy – jako strony umowy, wchodzi z mocy prawa spółka z o.o.

W jaki sposób dokonać przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Niezbędnymi są przygotowanie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami, weryfikacja planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, przygotowanie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, powołanie członków organów spółki przekształconej, zawarcie umowy spółki, rejestracja spółki przekształconej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ostatecznie – wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

Do zawarcia umowy spółki wystarczy jedna osoba - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zarejestrować spółkę z o.o. bez konieczności znalezienia wspólnika. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż wspólnik jednoosobowej spółki na gruncie ZUS jest traktowany jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – oznacza to konieczność opłacania analogicznych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Plan przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie zacznij od przygotowania planu przekształcenia i załączników. Plan przekształcenia wraz z załącznikami wymaga formy aktu notarialnego, powinien zawierać co najmniej ustaloną wartość bilansową majątku przekształcanego przedsiębiorcy na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Załączniki do planu to wycena składników majątku (aktywów i pasywów) oraz sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia. Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi ksiąg rachunkowych, sprawozdanie finansowe sporządzić należy na podstawie: podsumowania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych spisu z natury innych dokumentów pozwalających na sporządzenie tego sprawozdania.

Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej wymaga rozważenia wszelkich okoliczności. Decyzja o zmianie formy prawnej prowadzenia działalności powinna zostać poprzedzona analizą indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy oraz jego możliwości. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych, mając na uwagę korzystne dla Klienta rozwiązania. Proces przekształcenia warto skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną