Blog prawniczy

Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna jest jedną z najczęściej występujących szkód, z jaką mamy do czynienia na co dzień. Zasady likwidacji szkody komunikacyjnej reguluje Kodeks Cywilny oraz Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, do której to ustawy zakłady ubezpieczeń powinny się bezwzględnie stosować.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne?

Poszkodowanym który uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania, jest osoba która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia za które odpowiedzialność ponosi inna osoba. Roszczeń z tego tytułu można dochodzić bezpośrednio od sprawcy szkody, jak również od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca posiada ważną umowę ubezpieczenia OC. W przypadku gdy sprawcy wypadku nie udało się zidentyfikować, bądź sprawca nie posiadał wykupionej polisy ubezpieczenia OC, zwrócić o odszkodowanie należy się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W jakich przypadkach należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Uczestnicy zdarzenia wywołującego szkodę mogą ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy w kilku rodzajach przypadków:

  • za zniszczony/uszkodzony pojazd
  • uszkodzenia ciała
  • pogorszonej sytuacji materialnej, będącą bezpośrednią konsekwencją wypadku
  • utraconych dochodów, jeśli pojazd stanowił źródło przychodów z działalności gospodarczej poszkodowanego
  • kosztów najmu pojazdu zastępczego
  • spadku wartości ekonomicznej uszkodzonego auta
  • dodatkowych kosztów rehabilitacji poszkodowanego
  • pogorszonych widoków na przyszłość poszkodowanego

Powyższe możliwości są przykładami świadczeń jednorazowych. W odpowiednich przypadkach poszkodowany ma również prawo ubiegać się o rentę, jeśli stan jego zdrowia po wypadku do tego go kwalifikuje, a uszkodzenie ciała bądź rozstrój zdrowia ma charakter stały.

Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową

Szkoda na mieniu jaką poszkodowany doznaje podczas wypadku komunikacyjnego to nie jedyna strata jakiej może doświadczyć. W przypadku, gdy w wyniku zdarzenia sprawczego śmierć ponosi osoba bliska, poszkodowany ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie z tytułu doznanej krzywdy, jaką właśnie jest śmierć osoby najbliższej. W tym wypadku szkoda nabiera znamion szkody niemajątkowej, a więc takiej, która według definicji narusza dobra i interesy, które są chronione przez prawo, a nie znajdują wyrazu w majątkowej sytuacji uprawnionego. W tym wypadku zadośćuczynienie jest niełatwą próbą rekompensaty doznanej krzywdy, którą ciężko adekwatnie wyrazić w pieniądzu. Krzywdą poniesioną przez poszkodowanego, za którą można domagać się zadośćuczynienia może być również trauma wywołana doświadczeniami związanymi z wypadkiem, cierpienia psychiczne czy stany lękowe. W przypadku ubiegania się o odszkodowanie (a w szczególności jeżeli chodzi o szkody komunikacyjne) warto skontaktować się ze specjalistami naszej kancelarii, którzy pomogą uzyskać odpowiednią rekompensację, gdyż kosztorysy i wyceny firm ubezpieczeniowych są bardzo często zaniżane.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną