Blog prawniczy

Upadłość konsumencka

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

W ostatnich czasach coraz częściej powszechnie używa się sformułowania tzw. upadłości konsumenckiej. Jest to postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej uregulowane w ustawie Prawo upadłościowe.

Upadłość konsumencka jest relatywnie nowym rozwiązaniem w polskim ustawodawstwie ponieważ w obrocie prawnym funkcjonuje od 31 marca 2009 roku. Zainteresowanie tego typu możliwością restrukturyzacji swoich zobowiązań z roku na rok wzrasta, a to za sprawą co raz większej liberalizacji przepisów. Ostatnia nowelizacja, która weszła w życie 24 marca 2020 roku wprowadza szereg zmian, które usprawnią i ułatwią przeprowadzenie upadłości konsumenckiej. Szacuje się, że dzięki wprowadzonym zmianom corocznie z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej może skorzystać nawet 10 tys. Polaków.

Co to jest i na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest procedurą przewidzianą przez ustawę Prawo upadłościowe pozwalającą na swoistą restrukturyzację istniejącego w dniu ogłoszenia upadłości zadłużenia, w sytuacji w której osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej posiada status niewypłacalności.

Zgodnie z treścią art. 10 i art. 11 ustawy Prawo upadłościowe osoba fizyczna staje się niewypłacalna gdy utraci ona zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

W powyższym zakresie przyjęto domniemanie stanowiące, że dłużnik utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe, która obowiązuje od 24 marca 2020 roku upadłość konsumencka w swojej istocie została zrównana z klasyczną upadłością przedsiębiorcy. Zatem celem pierwszorzędnym przedmiotowej upadłości jest zaspokojenie należności wierzycieli, a drugorzędnie umorzenie zobowiązań dłużnika.

W tym celu uchylono niektóre przepisy, w związku z czym zastosowano następujące ułatwienia:

  1. zmniejszono reżim w zakresie potrzeby posiadania majątku na prowadzenie postępowania upadłościowego (tymczasowe pokrycie przez Skarb Państwa);
  2. uchylono negatywną przesłankę ogłoszenia upadłości konsumenckiej stanowiącą, że jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstw to sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości.

W przypadku skutecznego złożenia wniosku i zakończenia postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, właściwy Sąd wszczyna postępowanie upadłościowe w toku, którego wszystkie jego strony będą zmierzać do osiągnięcia celu tegoż postępowania – spłaty wierzytelności oraz umorzenia zobowiązań.

Skuteczne wszczęcie postępowania upadłościowego niesie za sobą liczne korzyści dla upadłego. Najważniejsza z nich jest opracowanie wraz z syndykiem masy upadłościowej planu na efektywne zaspokojenie wierzycieli upadłego oraz umorzenie jego zobowiązań objętych postępowaniem.

Zawieszeniu ulegają także postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, a zajęte wierzytelności są uchylane.

Finalnym skutkiem upadłości konsumenckiej jest stworzenie planu spłaty wierzycieli, który musi być wykonywany przez upadłego. Plan spłaty polega na zatwierdzeniu przez sąd planu regulowania zobowiązań upadłego, mając na uwadze jego możliwości zarobkowe oraz posiadany majątek. W postanowieniu sąd określa jaka cześć wierzytelności powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona. W najbardziej pesymistycznym wariancie plan spłaty może zostać określony na maksymalnie 84 miesiące.

Upadłość konsumencka to "Nowy start"

Przeprowadzenie postępowania upadłościowego zgodnie z powyższym modelowym podejściem, skutkować będzie tzw. oddłużeniem. Upadłość konsumencka w założeniu ma doprowadzać do sytuacji, w których osoba fizyczna będzie mogła „stanąć na nogi” po wypadnięciu z płynności finansowej, a wierzyciele takiej osoby nie pozostaną pozbawieni możliwości uzyskania swoich należności. Współpraca upadłego z syndykiem, sądem i wierzycielami daje realne szanse na zrealizowanie założeń ustawodawcy i możliwość „nowego startu”.

Jeżeli zastanawiasz się czy Twoja sytuacja majątkowa spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i chciałbyś zrealizować swoje zobowiązania pieniężne bez dotkliwego uszczerbku dla Ciebie i Twojej rodziny bądź masz wątpliwości jak rozpocząć procedurę zgłoszenia upadłości konsumenckiej, przejdź do zakładki Kontakt i umów się na wizytę z naszymi specjalistami.

Autorem artykułu jest radca prawny Teodor Wojciechowski.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną