Blog prawniczy

Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia

Gdy w wyniku jakiegoś zdarzenia doznasz uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub też doznasz krzywdy na podłożu emocjonalnym/psychologicznym, przysługuje Ci roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie pieniężne jest zatem jedynym sposobem naprawienia szkody niemajątkowej wyrządzonej osobie fizycznej. Poszkodowany powinien otrzymać odpowiednią sumę pieniężną, aby za jej pomocą mógł zatrzeć czy też załagodzić odczucie krzywdy i odzyskać równowagę psychiczną.

Ile wynosi wysokość zadośćuczynienia?

Wysokość zadośćuczynienia zawsze podlega tzw. uznaniu sędziowskiemu. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, wysokość zadośćuczynienia nie może być ustalana dowolnie, lecz powinna opierać się na obiektywnych i sprawdzonych kryteriach. Wysokość zasądzonego zadośćuczynienia jest zależna od rozmiaru doznanej krzywdy, na który to rozmiar wpływają przede wszystkim następujące czynniki:

  • rodzaj uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia,
  • nieodwracalny charakter uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia (np. kalectwo),
  • długotrwałość i przebieg procesu leczenia,
  • stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość,
  • wiek poszkodowanego,
  • szanse poszkodowanego na normalne funkcjonowanie w przyszłości,
  • utrata możliwości wykonywania pracy, korzystania z rozrywek,
  • pomocniczo procentowy stopień uszczerbku na zdrowiu.

Wysokość zadośćuczynienia zależy więc przede wszystkim od rozmiaru doznanej przez poszkodowanego krzywdy, ustalonej przez Sąd przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy. Uzupełnieniem tej zasady, a właściwie jej ograniczeniem, jest pogląd, iż wysokość odszkodowania powinna być utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Należy pamiętać, że wysokość zadośćuczynienia powinna uwzględniać aktualne warunki oraz stopę życiową społeczeństwa kraju, w którym mieszka osoba poszkodowana.

Podsumowując powyższe, praktyka sądów powszechnych wypracowała pewne kryteria pomagające w ustaleniu właściwej wysokości zadośćuczynienia dla osoby poszkodowanej. Należy pamiętać, że w każdej sprawie taką wysokość należy ustalać indywidualnie, w oparciu o konkretny przebieg zdarzeń.

Pamiętaj!

Błędnie ustalona wysokość zadośćuczynienia w postępowaniu sądowym może narazić Cię na straty i poniesienie dodatkowych kosztów – jak np. koszty zastępstwa procesowego przeciwnika sądowego. Jeżeli nie wiesz jak ustalić wartość zadośćuczynienia lub też masz wątpliwości czy zrobiłeś to poprawnie, przejdź do zakładki Kontakt i umów się na wizytę z naszymi specjalistami od odszkodowań.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną