Blog prawniczy

Czym jest błąd medyczny

Błąd medyczny – informacje ogólne

W polskim systemie prawnym brak jest ustawowej definicji błędu medycznego, jednakże pojęcie to jest szeroko omawiane przez doktrynę oraz orzecznictwo sądów powszechnych. Błąd w sztuce medycznej jest definiowany jako:

naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podejmuje czynność medyczną) obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki, reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które na gruncie prawa stanowi podstawę do stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 roku, sygn. akt IV CR 39/54). Definicja ta jest swojego rodzaju klauzulą generalną, która zostaje skonkretyzowana w odniesiona do indywidualnej sprawy poszkodowanego.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny pojęcie błędu medycznego czy błędu w sztuce lekarskiej odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego, czyli błędu w leczeniu. Definicja ta odnosi się również do błędu diagnostycznego, technicznego oraz błędu organizacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów błędów medycznych znajdziesz tutaj.

Przed przystąpieniem do analizy zagadnienia w oparciu o konkretny stan faktyczny należy mieć na uwadze, że odpowiedzialność za błąd medyczny może być wielopłaszczyznowa i obejmować oprócz odpowiedzialności cywilnej także odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność zawodową.

Pamiętaj!

Niepoprawnie wszczęte postępowanie sądowe może narazić Cię na straty i poniesienie dodatkowych kosztów – jak np. koszty zastępstwa procesowego przeciwnika sądowego. Jeżeli nie wiesz czy dane zdarzenie należy kwalifikować jako błąd medyczny lub też masz wątpliwości jakie działania podjąć aby dalej dochodzić swoich roszczeń, przejdź do zakładki Kontakt i umów się na wizytę z naszymi specjalistami.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną