Blog prawniczy

Jak napisać pismo do sądu

Formułowanie pism procesowych jest odstępstwem od głównej zasady postępowania sądowego, tj. zasady ustności. Pisma procesowe są to takie pisma, które wnoszą do sądu uprawnione podmioty danego postępowania. Obejmują one wnioski oraz oświadczenia ich autorów, a składane są poza rozprawą lub posiedzeniem sądowym. Jak wysłać pismo do sądu? Rekomendowanym jest nadanie pisma w urzędzie pocztowym, najlepiej przesyłką poleconą, by zachować potwierdzenie nadania. Pismo można także złożyć osobiście w biurze podawczym w siedzibie danego sądu.

Występują dwa główne podziały pism procesowych. Zgodnie z pierwszym pisma procesowe dzieli się na: pisma inicjujące postępowanie oraz pisma składane w toku zainicjowanego już postępowania. Natomiast zgodnie z drugim podziałem pisma procesowe dzieli się na zwykłe pisma procesowe oraz kwalifikowane pisma procesowe. W przypadku zwykłych pism procesowych nie wymaga się co do ich formułowania żadnych wymogów szczególnych, poza ogólnymi warunkami przewidzianymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Pisma procesowe kwalifikowane natomiast to takie pisma, którym ustawodawca stawia szczególne wymagania, których niezachowanie nie pozwala na nadanie sprawie biegu. Do kwalifikowanych pism zaliczyć można m.in. pozew, apelację, czy też skargę kasacyjną. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc zarówno w zakresie sporządzania, jak i analizowania każdego rodzaju pism związanych z postępowaniem sądowym, o czym dowiedzieć się mogą Państwo tutaj.

Sam układ pisma, który kierujemy do sądu może być w zasadzie dowolny. Niemniej każde pismo adresowane do sądu musi być zwięźle sporządzone, jak i spełniać podstawowe wymagania, o których mowa w art. 126 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Tym samym każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • 2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • 3) oznaczenie rodzaju pisma,
 • 4) osnowę wniosku lub oświadczenia,
 • 5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów,
 • 6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • 7) wymienienie załączników.

Do pisma procesowego należy poza wymienieniem dołączyć wskazane w tym piśmie załączniki. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie:

 • 1) przedmiotu sporu;
 • 2) miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • 3) miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;
 • 4) numer PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dalsze pisma procesowe, poza powyższymi elementami powinny zawierać sygnaturę akt. Praktyka sporządzania pism procesowych pozwala stwierdzić, iż często minimalne uchybienia formalne mogą przesądzić o niepowodzeniu zainicjowanego postępowania sądowego, w związku z czym zalecana jest pomoc profesjonalnego pomocnika. O skutecznej pomocy kancelarii dowiedzieć się mogą Państwo m.in. tutaj.

Jak napisać pismo przewodnie do sądu?

Pismo przewodnie to nieodzowna części pisma formalnego kierowanego do sądu. Jest to krótkie, często maksymalnie kilkuzdaniowe pismo, mające na cel wprowadzenie do pozostałej zawartości korespondencji. Zawiera ono najczęściej informację o przesłanych dokumentach, czy też innych załącznikach adresowanych w jednej wiadomości do sądu. Pismo przewodnie dołącza się do dokumentów wówczas, gdyby samodzielnie załączone w korespondencji mogłyby być niezrozumiałe dla odbiorcy lub gdy wymagają dodatkowych informacji.

Praktyka nie wypracowała jednego ogólnego wzoru pisma przewodniego, niemniej obligatoryjnymi elementami, jakie musi zawierać każde pismo przewodnie kierowane do sądu są:

 • 1) miejscowość oraz data sporządzenia pisma,
 • 2) imię i nazwisko osoby składającej pismo oraz oznaczenie stron,
 • 3) oznaczenie sądu oraz wydziału, do którego pismo jest skierowane,
 • 4) oznaczenie sygnatury akt sprawy,
 • 5) wyjaśnienie okoliczności co do których wzywa sąd,
 • 6) własnoręczny podpis,
 • 7) wymienienie załączników.

Jak napisać pismo wyjaśniające do sądu?

Potrzeba sporządzenia do sądu pisma wyjaśniającego wynika najczęściej z niewykonania ciążącego na osobie obowiązku, bądź w przypadku gdy sąd mając pewne wątpliwości zwraca się do zainteresowanego z wezwaniem do złożenia wyjaśnień dotyczących konkretnych okoliczności, które ma najczęściej postać zobowiązania, którego wykonanie zakreślone jest wskazanym terminem.

Z pierwszą sytuacją możemy mieć do czynienia np. w przypadku niestawiennictwa na rozprawie pomimo prawidłowego zawiadomienia, czy też uchybienia innemu wyznaczonemu terminowi. Sytuacja ta dotyczyć może zarówno stron postępowania, jak i świadków, czy biegłych. Wówczas możemy skierować do sądu pismo wyjaśniające w którym usprawiedliwimy swoją nieobecność, co pozwoli nam na uniknięcie kary w postaci grzywny za niewykonanie ciążącego na Nas prawnego obowiązku.

Z drugą sytuacją mamy najczęściej do czynienia w trakcie trwającego postępowania, wówczas gdy w związku z zebranym materiałem dowodowym, czy też wnioskami jednej ze stron sąd wzywa do zajęcia określonego stanowiska, bądź też wyjaśnienia kwestii, które w ocenie sądu stały się niejednoznaczne. Wówczas sąd kieruje do nas zobowiązanie, w którym zakreśla odpowiedni termin do ustosunkowania się w zakresie konkretnej sprawy.

Podobnie jak w przypadku pisma przewodniego praktyka nie wypracowała jednego ogólnego wzoru pisma wyjaśniającego, niemniej obligatoryjnymi elementami, jakie musi zawierać każde pismo wyjaśniające kierowane do sądu są:

 • 1) miejscowość oraz data sporządzenia pisma,
 • 2) imię i nazwisko osoby składającej pismo oraz oznaczenie stron,
 • 3) oznaczenie sądu oraz wydziału, do którego pismo jest skierowane,
 • 4) oznaczenie sygnatury akt sprawy,
 • 5) wyjaśnienie okoliczności co do których wzywa sąd (wskazanie uchybionego terminu),
 • 6) własnoręczny podpis.

Jak napisać pismo odwoławcze do sądu?

Odwołanie stanowi środek zaskarżenia przysługujący stronie w postępowaniu sądowym, który ma za zadanie doprowadzenie do zmiany niekorzystnego orzeczenia, bądź jego uchylenia.

Stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, obecną przy ogłoszeniu wyroku, przewodniczący poucza o sposobie i terminie zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem oraz warunkach, sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia. Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Warunkiem dopuszczalności zaskarżenia przez stronę wyroku jest więc zgłoszenie przez tę stronę skutecznego wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem (dotyczy apelacji oraz zażalenia).

Procedura cywilna przewiduje 2 rodzaje środków odwoławczych: zwyczajne oraz nadzwyczajne.

Do zwyczajnych środków odwoławczych zalicza się apelację oraz zażalenie. Ich wniesienie wstrzymuje uprawomocnienie orzeczenia.

Apelacja powinna zawierać elementy pisma wymienione w pierwszej części niniejszego artykułu, a ponadto zawierać:

 • 1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
 • 2) zwięzłe przedstawienie zarzutów

W zarzutach co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia należy wskazać fakty ustalone przez sąd pierwszej instancji niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty nieustalone przez sąd pierwszej instancji,

 • 3) uzasadnienie zarzutów,
 • 4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów

Powołując nowe fakty lub dowody, należy uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Powołując fakt wykazany dowodem utrwalonym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, należy oznaczyć część zapisu dotyczącą tego faktu,

 • 5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć nadto wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie.

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, o czym szeroko mowa była powyżej oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek 
o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Zażalenie jest środkiem odwoławczym używanym w kodeksie postępowania cywilnego wielokrotnie oraz w różnych kontekstach i znaczeniach. Rzeczą niekwestionowaną jest, że w obecnym systemie prawnym zażalenie w postępowaniu cywilnym może mieć trojaki charakter. W przypadku wątpliwości jaki środek odwoławczy przysługuje Państwu od orzeczenia sądu zalecana jest każdorazowa pomoc prawna, którą otrzymają Państwo na korzystnych warunkach m.in. tutaj.

Nadzwyczajne środki odwoławcze to skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Nadzwyczajne środki odwoławcze przysługują od prawomocnych orzeczeń sądu i zmierzają do zmiany lub uchylenia prawomocnych orzeczeń sądowych. Zagadnienia nadzwyczajnych środków odwoławczych wymagają intensywnej analizy profesjonalistów, z uwagi m.in. jak w przypadku skargi kasacyjnej na fakt istniejącego przymusu adwokacko – radcowskiego, z zastrzeżeniem ściśle wymienionych w ustawie wyjątków. Zaleca się wobec powyższego skorzystanie z porady prawnej kancelarii, której pracownicy w pierwszej kolejności zweryfikują zasadność wnoszenia nadzwyczajnego środka odwoławczego i następnie opracują dalszą strategię działania. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do poprawności sporządzonego pisma, jak i chcieliby skorzystać z merytorycznego wsparcia w tym zakresie, zapraszam do odwiedzenia zakładki Kontakt i umówienia dogodnego terminu spotkania.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną