Blog prawniczy

Kwarantanna a praca zdalna

Podczas obowiązkowej kwarantanny nie wolno opuszczać domu pod żadnym pretekstem, co oznacza, iż nie można wyjść na spacer z psem czy też nawet wyrzucić śmieci. Wobec tak restrykcyjnej izolacji wiele wątpliwości budzi zagadnienie świadczenia pracy zdalnej przez osobę izolowaną. Kwarantanna, czyli odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, nie oznacza więc, iż dotyczy osoby chorej. W takim przypadku, osoba, która była narażona na chorobę zakaźną lub pozostawała w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazywała objawów chorobowych, podlega obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. W przypadku pandemii koronawirusa przymusowa izolacja trwa najczęściej przez okres 10 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Czy na kwarantannie można pracować zdalnie?

Na powyższe pytanie należy dokonać odpowiedzi twierdzącej - tak, można. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Biorąc pod uwagę fakt, iż kwarantanna dotyczy osoby zdrowej, nie są w tym przypadku wobec niego brane pod uwagę przesłanki niezdolności do pracy z powodu choroby w trakcie trwania chociażby ubezpieczenia chorobowego. Tym samym ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, odsuniętemu od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu.

Należy jednak pamiętać, iż o możliwości świadczenia pracy w czasie kwarantanny decydować będzie każdorazowo to, czy zatrudniony ma możliwość zdalnego wykonywania swoich obowiązków. Ustawodawca słusznie bowiem wskazał, iż wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Praca zdalna a wynagrodzenie za okres kwarantanny

Przepisy w aktualnym brzmieniu nie przesądzają jednoznacznie czy pracodawca ma prawo wydać polecenie wykonywania przez pracownika pracy zdalnej w trakcie obowiązkowej kwarantanny. Należy przyjąć, iż w chwili obecnej świadczenie pracy w takiej sytuacji musi mieć charakter porozumienia pomiędzy zainteresowanymi. W sytuacji więc, gdy pracodawca bądź pracownik wystąpi z inicjatywą świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, a pracodawca, bądź odpowiednio pracownik zgodę na to wyrazi, wówczas pracownikowi przysługiwać będzie pełne uposażenie za wykonywane obowiązki, a pracodawca będzie miał zapewnioną dotychczasową obsługę prowadzonej działalności. Należy pamiętać, iż na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Jednocześnie w takim przypadku, wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego.

Praca zdalna a zasiłek chorobowy

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Mając na uwadze powyższe rozważania, jak i stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o ile kwarantanna na gruncie przepisów prawa i definicji legalnej pojęć związanych z niniejszym artykułem dotyczy osoby zdrowej, o tyle osoba nią objęta może ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe, a jeżeli już wyczerpie prawo do tego świadczenia, o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.

Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych jest informacja zamieszczona w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie taką informację płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek. Podstawę wypłaty świadczeń chorobowych jest stanowi więc informacja o kwarantannie lub izolacji, która powinna znajdować się w panelu płatnika. W przypadku braku posiadania informacji w sposób przedstawiony powyżej, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, pracownik powinien złożyć pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można składać również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Podsumowując, można polecić pracownikowi wykonywanie pracy w trybie zdalnym, jeżeli jest to możliwe na danym stanowisku i pracownik w miejscu kwarantanny ma odpowiednie warunki do jej świadczenia i wówczas pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenia za pracę, natomiast, jeżeli pracownik warunków do świadczenia pracy zdalnej nie ma, bądź brak jest porozumienia co do świadczenia pracy w takim trybie, to pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek, jak za okres choroby.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną