Blog prawniczy

Likwidacja szkody u ubezpieczyciela, czyli postępowanie przedsądowe

Na czym polega postępowanie likwidacyjne ubezpieczyciela

Postępowaniem likwidacyjnym określone są działania zmierzające do ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia uzasadniającego wypłatę odszkodowania czy też zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela na rzecz osoby poszkodowanej. Ubezpieczyciel ustala również - według własnej oceny - wysokość należnych świadczeń na rzecz osoby poszkodowanej.

Postępowanie likwidacyjne inicjowane jest przez osobę poszkodowaną poprzez zgłoszenie szkody. Informacje dotyczące tego, jak poprawnie sporządzić zgłoszenie szkody znajdziecie tutaj. Zgłoszenie szkody obliguje zakład ubezpieczeń do podjęcia dalszych działań – czyli wszczęcia postępowania likwidacyjnego.

Likwidacja szkody krok po kroku

Po wpłynięciu zgłoszenia szkody zakład ubezpieczeń rejestruje je w swoim systemie, a następnie podejmuje działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia powodującego szkodę. Jeżeli przesłane dokumenty nie są wystarczające, zwraca się do poszkodowanego o ich uzupełnienie. W zależności od rodzaju sprawy, może przeprowadzić m.in. oględziny, wywiad środowiskowy, badania poszkodowanego – kiedy okaże się to istotne dla ustalenia odpowiedzialności oraz wysokości świadczenia.

Likwidacja szkody - teerminy

Zgłoszenie szkody obliguje zakład ubezpieczyciela do niezwłocznego przystąpienia do podjęcia dalszych działań, bowiem ma on ustawowy termin 30 dni na wypłatę świadczenia lub wydanie decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania. Jednak w przypadku, gdy wyjaśnienie sprawy w tym terminie okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym – przy zachowaniu należytej staranności – zakład ubezpieczeń mógł wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy związane z odpowiedzialnością oraz wysokością świadczenia – nie później jednak niż w terminie 90 dni od daty wystąpienia z zgłoszeniem szkody. W takim przypadku zakład ubezpieczeń ma obowiązek zawiadomić osobę poszkodowaną o przyczynach niemożności wypłaty odszkodowania oraz o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie.

Likwidacja szkody - sytuacje wyjątkowe

Zdarzają się również sytuacje, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od wyniku toczącego się postępowania sądowego. Wówczas odszkodowanie jest wypłacane w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Zdarzają się również sytuacje, kiedy w wyniku zgłoszenia szkody zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania. O takiej sytuacji przeczytasz tutaj.

Jeżeli masz wątpliwości czy zakład ubezpieczeń prowadzi poprawnie postępowanie likwidujące szkodę, przejdź do zakładki Kontakt i umów się na wizytę z naszymi specjalistami.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną