Blog prawniczy

Jak poprawnie sporządzić zgłoszenie szkody

Postępowaniem likwidacyjnym określone są działania zmierzające do ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia uzasadniającego wypłatę odszkodowania czy też zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela na rzecz osoby poszkodowanej. Ubezpieczyciel ustala również - według własnej oceny - wysokość należnych świadczeń na rzecz osoby poszkodowanej.

Zgłoszenie szkody - początek postępowania likwidacyjnego

Postępowanie likwidacyjne inicjowane jest przez osobę poszkodowaną poprzez zgłoszenie szkody. Brak jest ustawowych uregulowań dotyczących jego formy i treści. Oprócz tradycyjnej formy pisemnej, ubezpieczyciele często oferują możliwość dokonania zgłoszenia telefonicznie lub w formie elektronicznej. Często na swoich stronach internetowych umieszczają formularze zgłoszenia szkody, w których proszą o podanie konkretnych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Jak zgłosić szkodę na piśmie?

Dokonując samodzielnie pisemnego zgłoszenia szkody, osoba poszkodowana powinna pamiętać, aby podać podstawowe informacje, w szczególności takie jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny
  • forma kontaktu z ubezpieczycielem (np. numer telefonu, adres e-mail),
  • rodzaj powstałej szkody (np. szkoda na osobie, szkoda na mieniu),
  • opis zdarzenia i jego następstw,
  • numer polisy podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody,
  • numer rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacone świadczenie.

Dokumentacja szkody

Poszkodowany powinien również załączyć dokumentację dotyczącą danej szkody, dowody potwierdzające powstanie szkody oraz okoliczności potwierdzające przebieg zdarzenia. Pamiętać należy jednak, że zakład ubezpieczeń nie powinien żądać od osoby poszkodowanej dokumentów, których uzyskanie wiąże się dla poszkodowanego z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Korzystając bowiem ze swych ustawowych uprawnień, zakład ubezpieczeń może pozyskać te dokumenty samodzielnie.

Zgłoszenie szkody i co dalej

Zgłoszenie szkody obliguje zakład ubezpieczeń do podjęcia dalszych działań – czyli wszczęcia postępowania likwidacyjnego. Przebieg postępowania likwidującego szkodę został opisany tutaj.

Uwaga!

Należy pamiętać, że zaniedbania i błędy poczynione na etapie likwidacji szkody u ubezpieczyciela mogą rzutować na cały proces uzyskania odszkodowania czy zadośćuczynienia. Przede wszystkim jednak takie błędy czy zaniedbania z pewnością doprowadzą do odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Jeżeli nie wiesz jak dokonać zgłoszenia szkody lub też masz wątpliwości czy zrobiłeś to poprawnie, przejdź do zakładki Kontakt i umów się na wizytę z naszymi specjalistami od odszkodowań.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną