Blog prawniczy

Odmowa wypłaty odszkodowania i co dalej

Po przeprowadzeniu postępowania likwidującego szkodę – tj. po zbadaniu wszystkich okoliczności związanych z powstaniem szkody oraz z przypisaniem odpowiedzialności za szkodę – ubezpieczyciel zajmuje stanowisko w sprawie. Przebieg postępowania likwidującego szkodę został opisany tutaj.

Zakład ubezpieczeń może uznać, iż zgłoszenie szkody jest wiarygodne i wypłaci odszkodowanie. Jednak takie sytuacje są w Polsce bardzo rzadko, a zdecydowanie częściej zdarza się iż ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.

Zakład ubezpieczeń o swojej decyzji informuje poszkodowanego na piśmie, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Zakład ubezpieczeń powinien również podać przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom i dowodom przedstawionym przez poszkodowanego. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Co zrobić, kiedy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Poszkodowanemu, który nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W obecnym stanie prawnym reklamacja definiowana jest jako wystąpienie skierowane do zakładu ubezpieczeń przez poszkodowanego, który zgłasza swoje zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez zakład ubezpieczeń. Jak napisać reklamację do ubezpieczyciela? Reklamacja może być złożona w każdej jednostce ubezpieczyciela, w formie pisemnej lub też elektronicznej.

Po złożeniu reklamacji, zakład ubezpieczeń rozpatruje ją i udziela odpowiedzi w postaci papierowej lub – wyłącznie na wniosek poszkodowanego – w formie wiadomości elektronicznej. Odpowiedź zakładu ubezpieczeń powinna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

Wniosek do Rzecznika Finansowego

Nieuwzględnienie roszczeń wynikających ze zgłoszenia szkody, czy też późniejszej reklamacji, umożliwia wykorzystanie dalszych praw w procesie dochodzenia roszczeń. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej poszkodowany ma m.in. możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o bezpłatną interwencję. Wniosek w formie pisemnej należy przesłać na adres Biura Rzecznika Finansowego. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie znajdują się na stronie www.rf.gov.pl.

Wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy powoduje, że rzecznik może podjąć czynności, wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania, przekazać sprawę według właściwości. Może również nie podjąć żadnych czynności, zawiadamiając o tym poszkodowanego i uzasadniając swoje stanowisko. Należy również pamiętać, iż postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym może być procesem długotrwałym.

Odmowa wypłaty odszkodowania - wniosek do sądu

W przypadku, gdy poszkodowany nie zwrócił się do Rzecznika Finansowego lub sprawa przed Rzecznikiem Finansowym zakończyła się dla poszkodowanego niekorzystnie lub mało korzystnie, poszkodowany ma możliwość wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

Wystąpienie do sądu powszechnego dokonane niepoprawnie lub niedbale może narazić Cię na straty i poniesienie dodatkowych kosztów – jak np. koszty zastępstwa procesowego przeciwnika sądowego. Jeżeli masz wątpliwości jakie działania podjąć lub też czy podjęte czynności są poprawne, przejdź do zakładki Kontakt i umów się na wizytę z naszymi specjalistami.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną