Blog prawniczy

Kto ponosi odpowiedzialność za błędy medyczne?

Odpowiedzialność za błędy lekarskie

Ustalając odpowiedzialność za błąd medyczny, w pierwszej kolejności należy ustalić czy faktycznie mamy do czynienia z błędem medycznym. Należy pamiętać, iż ustalenie tej okoliczności ma znaczenie fundamentalne w całym procesie odszkodowawczym. Definicje błędu medycznego znajdziecie tutaj, natomiast szczegółowe opisanie rodzajów błędów medycznych znajdziecie tutaj.

Gdy już ustalimy, że w naszej sprawie mógł mieć miejsce błąd medyczny, należy ustalić podmiot odpowiedzialny za powstałą szkodę. Ma to niebagatelne znaczenie dla skuteczności powództwa sądowego. Zasadniczo, podmiotem obowiązanym do rekompensaty jest osoba, która dopuściła się błędu medycznego podczas udzielania świadczeń medycznych. Bardzo często jednak taka osoba jest zatrudniona w placówce służby zdrowia i wówczas to kto ponosi odpowiedzialność za szkodę, zależy od rodzaju umowy łączącej placówkę medyczną z członkiem personelu medycznego, który dopuścił się błędu. Odmiennie może kształtować się także odpowiedzialność w przypadku świadczeń medycznych przez lekarza w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny w NFZ vs. leczenie prywatne

Z przepisów ustawy o zawodach lekarza oraz lekarza dentysty można wywieść, że lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach:

  1. a) Umowy o pracę z zakładem opieki zdrowotnej,
  2. b) Umowy cywilnoprawnej z zakładem opieki zdrowotnej,
  3. c) Indywidualnej praktyki lekarskiej,
  4. d) Grupowej praktyki lekarskiej w formie spółki cywilnej lub spółki partnerskiej,
  5. e) Wykonywania umowy o pracę poza zakładem opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Podstawa odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne wykonujących prywatną praktykę lekarską jest dodatkowo uzależniona od tego czy udzielają oni świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia czy też poza takimi umowami.

Gdy pacjent leczy się prywatnie, zawiera z lekarzem umowę o świadczenie usług medycznych (umowa może być zawarta nawet w formie ustnego zlecenia). W związku z tym, lekarz ponosi wobec pacjenta odpowiedzialność w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na podstawie art. 471 Kodeksu Cywilnego.

Jednakże w przypadku praktyki prywatnej i świadczeń zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zasadnicza odpowiedzialność wynikać będzie z art. 415 Kodeksu Cywilnego – a zatem z zasady winy za powstałą szkodę.

Podobną odpowiedzialność cywilną za błąd w sztuce lekarskiej będzie ponosił lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej, który odpowiada wobec pacjenta za szkodę wyrządzoną mu z własnej wisy (tj. art. 415 Kodeksu Cywilnego). Odpowiedzialność zakładu leczniczego i lekarzy za szkodę wyrządzoną z winy lekarza powinna być solidarna – wynika to z art. 441 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Szczególny przypadek odpowiedzialności solidarnej przewiduje art. 33 ustawy o działalności leczniczej, odnoszący się do indywidualnej praktyki lekarskiej. Pokrzywdzony może wówczas wnieść pozew tylko przeciwko zakładowi, tylko przeciw lekarzowi lub pozwać solidarnie zakład i lekarza. Zasady te nie dotyczą jednak personelu medycznego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Bowiem w takim przypadku – zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu Pracy – zobowiązanym do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Powołany przepis Kodeksu Pracy nie stanowi jednak podstawy odpowiedzialności placówki medycznej, którą regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Należy pamiętać, że jeżeli podmiot odpowiedzialny za szkodę według powyżej przedstawionych zasad zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wtedy o odszkodowanie czy zadośćuczynienie można wystąpić bezpośrednio do jego ubezpieczyciela.

Pamiętaj!

Ustalenie podmiotu medycznego odpowiedzialnego za powstałą szkodę często nie jest łatwe. Przytoczone powyżej stwierdzenia mają charakter poglądowy a tematyka przypisania odpowiedzialności jest rozbudowana i skomplikowana. Jeżeli nie wiesz czy dane zdarzenie należy kwalifikować jako błąd medyczny lub też masz wątpliwości któremu podmiotowi należy przypisać odpowiedzialność za powstały błąd medyczny, przejdź do zakładki Kontakt i umów się na wizytę z naszymi specjalistami.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną