Blog prawniczy

Zwrot nawiązki od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Posiadanie przez sprawcę ubezpieczenia pojazdu mechanicznego od odpowiedzialności cywilnej nie wyłącza możliwości orzeczenia nawiązki na rzecz poszkodowanego. Istotą obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jest poniesienie przez ubezpieczyciela ciężaru naprawienia szkody w zamian za składkę zapłaconą przez drugą stronę umowy. Sprawca wypadku może żądać zwrotu nawiązki zasądzonej w postępowaniu karnym od ubezpieczyciela OC. Judykatura na przestrzeni lat zajmowała sprzeczne ze sobą stanowiska w zakresie regresu, jednak ostatecznie ukształtowała się jednolita linia orzecznicza opowiadająca się za zasadnością roszczeń regresowych skierowanych do ubezpieczycieli OC.

Czym jest nawiązka na rzecz poszkodowanego?

Na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu Karnego, w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nawiązka jest instytucją prawa cywilnego umiejscowioną w Kodeksie Karnym celem ułatwienia poszkodowanemu uzyskania stosownego odszkodowania. W doktrynie wskazuje się, iż najtrafniejszym jest pogląd o niejednolitym charakterze nawiązki. Nawiązka zaliczona została do środków kompensacyjnych. Obecnie podkreślana jest głównie jej funkcja kompensacyjna, czyli odszkodowawcza, nie represyjna.

Jak uzyskać zwrot nawiązki zasądzonej na rzecz poszkodowanego w postępowaniu karnym?

Ubezpieczyciele co do zasady odmawiają uznania swojej odpowiedzialności i nie wypłacają świadczenia tytułem zwrotu nawiązki. Wówczas niezbędną okazuje się pomoc świadczona przez profesjonalnego pełnomocnika. Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody, może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego. Niezbędnymi są wyrok z orzeczeniem obowiązku zapłaty nawiązki na rzecz poszkodowanego oraz potwierdzenie zapłaty na rzecz poszkodowanego.

Jaka jest podstawa prawna żądania zwrotu nawiązki zasądzonej w postępowaniu karnym?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 lipca 2011 roku, sygn. akt III CZP 31/11 odszedł od wcześniejszej linii orzeczniczej i przyjął, że ubezpieczenie OC obejmuje również kwoty zasądzone, a następnie wypłacone przez sprawcę w ramach wypełnienia obowiązku naprawienia szkody wynikającego z wyroku karnego, ponieważ ten środek karny poza rolą związaną z ukaraniem oskarżonego, pełni również funkcję kompensacyjną poprzez wyrównanie uszczerbku poniesionego przez pokrzywdzonego.

Za zasadnością roszczenia regresowego do ubezpieczyciela OC opowiedział się również Sąd Okręgowy w Lublinie, czego wyraz stanowi wyrok z dnia 21 czerwca 2017 roku, sygn. akt II Ca 38/17.

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętym prawem odszkodowawczym, posiadamy doświadczenie w dochodzeniu zwrotu nawiązki od ubezpieczycieli OC. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza znajdującego się na naszej stronie.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną